power by webindex.sk
Vlajka
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

  KOZ SR na Twitteri

Kancelária KOZ SR
Odborárske námestie 3
815 70 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 502 39 103
Fax: +421 2 554 23 303

[- Zväčšiť mapu -]

 počet prístupov: 2119857

20.7.2011 Nerovné vzťahy

Nerovné vzťahy
(vyšlo upravené v Pravde, 20.7.2011 v rubrike Názory)
Miroslav Gazdík, prezident KOZ SRMožno sa budem opakovať, ale musím zdôrazniť, že Zákonník práce je zákon, prostredníctvom ktorého štát zabezpečuje systém základných sociálnych práv zamestnancov garantovaných ústavou SR ako aj medzinárodnými normami. Má garantovať zamestnancovi dôstojnú prácu, ochranu života a zdravia, náležité podmienky pri práci a takisto primerané a spravodlivé odmeňovanie za vykonanú prácu. Novela zákonníka práce schválená v parlamente 13. júla to však negarantuje. Konfederácia odborových zväzov má voči nej vážne výhrady. Zákon ako celok neodôvodnene a zásadným spôsobom zhoršuje pracovnoprávne postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a významne znižuje ochranu zamestnanca voči zamestnávateľovi. Niektoré ustanovenia vyvolávajú odôvodnené pochybnosti, že sú protiústavné. Napokon nie zanedbateľný je aj fakt, že zákon bol prijatý ani nie nadpolovičnou väčšinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Zamestnávatelia presadzovali do novely najmú vyššiu flexibilitu, ktorá by mala podľa nich prispieť k zvýšeniu zamestnanosti. Doterajšia prax však poukázala na skutočnosť, že časť zamestnávateľov by si rada pod rúškom flexibility uvoľnila ruky najmä pri prepúšťaní a rozhodovaní nad osudmi ľudí. Zákonník práce však nie je príčinou zvyšovania nezamestnanosti, nezamedzuje konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia. Podstatnejšími príčinami nie dobrého podnikateľského prostredia sú podľa nás slabá vymožiteľnosť práva, korupcia, verejné obstarávanie ako aj finančné toky (druhotná platobná neschopnosť).
Hoci sa podarilo zachovať v novele Zákonníka práce minimálne mzdové nároky, je v ňom veľa paragrafov, s ktorými nemôžeme súhlasiť. Napríklad reťazenie pracovného pomeru, zhoršenie podmienok pri hromadnom prepúšťaní, pri náhrade mzdy za neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, zníženie ochrany zamestnanca pri prepúšťaní, zrušenie súbehu výpovede a odstupného, zvýšenie týždenného limitu pracovného času a nariadenej nadčasovej práce, čo je v rozpore s požiadavkami na zosúladenie pracovného a rodinného života a negatívne ovplyvňuje zamestnanosť. Novela síce posilňuje flexi-bilitu, ale na úkor flexi-istoty zamestnanca, ktorého zneisťuje. Pracovný pomer limitovaný dĺžkou trvania poskytuje zamestnancovi menšiu mieru ochranných prvkov a spôsobuje zamestnancovi dosť dlhú právnu neistotu obnovenia pracovného pomeru.
Neprijateľné pre nás sú aj ustanovenia týkajúce sa okliešťovania práv odborov. Základnou funkciou odborových organizácií je ochrana hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov a ich zastupovanie vo vzťahoch k zamestnávateľovi. Schválené ustanovenie o povinnosti odborovej organizácie, aby preukázala, že najmenej 30% zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných, je podľa názoru KOZ SR v rozpore s článkom 37 odsek 3 Ústavy SR, nakoľko ide o neodôvodnené obmedzenie činnosť odborových organizácií. Preukazovanie členstva v odboroch je v rozpore s povinnosťami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov zamestnancov.
Preto sme sa v týchto dňoch obrátili aj na pána prezidenta Slovenskej republiky so žiadosťou, aby nepodpísal zákon z 13. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a aby ho podľa článku 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Požiadali sme aj poslancov, aby sa v našom mene obrátili na Ústavný súd. Prostredníctvom listov sa obraciame aj na Medzinárodnú organizáciu práce a na Európsku odborovú konfederáciu, v ktorých obe inštitúcie žiadame o pomoc a podniknutie krokov.
Podľa odborov bol schválený zákon vypracovaný bez hlbšej analýzy platnej právnej úpravy a bez objektívneho posúdenia existujúcich podmienok zamestnávania. Z jednotlivých ustanovení zákonníka najmä v súvislosti s prijímaním či „zbavovaním sa“ zamestnanca, ale aj pri ochrane zdravia a niektorých nárokoch vyplýva, že prijatý pracovnoprávny kódex skôr obhajuje ciele a záujmy kapitálu a prenáša riziká podnikania na zamestnanca. Je to v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa zdôrazňuje udržanie a zvýšenie kvality života občanov.

Copyright © 2009 Datex, s.r.o.