power by webindex.sk
Vlajka
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

  KOZ SR na Twitteri

Kancelária KOZ SR
Odborárske námestie 3
815 70 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 502 39 103
Fax: +421 2 554 23 303

[- Zväčšiť mapu -]

 počet prístupov: 2117551

Informačná kampaň KOZ SR „Pridaj sa k nám!


• Informačná kampaň KOZ SR •


Si členom odborov?
NIE?
Nevadí!
Informuj sa!
Rozhodni sa !

Program Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky je založený na hodnotách slobody, sociálnej spravodlivosti, solidarity, sociálneho partnerstva s cieľom umožnenia dôstojnej životnej úrovne pre občanov Slovenskej republiky.

Konfederácia odborových zväzov je iniciátorom informačnej kampane, ktorej cieľom je zvýšiť informovať o činnosti odborov vo verejnosti – medzi občanmi a zamestnancami a získať nových členov, pretože iba silná členská základňa – silné odbory ako celok dokážu efektívne hájiť Vaše záujmy- záujmy zamestnanca- záujmy ľudí práce.


Ústredné motto kampane:

„20 rokov spolu. Pridaj sa k nám!“

Trvanie kampane:
01. 05. – 31.12. 2010


Prečo sa stať členom odborov?
Pretože bez odborov nie je :
• možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych a mzdových predpisov,
• možná kontrola nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
• možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu.

Zamestnávateľ v prípade existencie odborov na pracovisku sám „nemôže“ rozhodnúť o:
- mzdovom predpise a zaradení, pracovnom poriadku,
- skončení pracovného pomeru,
- rozvrhnutí pracovného času,
- pružnom pracovnom čase,
- rozsahu a podmienkach práce nadčas,
- pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky o pracovnom poriadku.
- tvorbe a čerpaní sociálneho fondu,
- 60% náhrade mzdy – prekážka v práci zo strany zamestnávateľa,
- o uplatnení FLEXIKONTA.

Nepresvedčili sme Vás?
Iba vďaka odborom, ktoré presadili súčasnú podobu Zákonníka práce platí:
• výpovedná lehota a odstupné
• zákaz reťazenia pracovných zmlúv na dobu určitú
• zákaz diskriminácie dočasných agentúrnych pracovníkov
• zákaz svojvoľnej úpravy pracovného času a nariaďovanie nadčasov zo strany zamestnávateľa

Čo odbory poskytujú svojim členom?
• ochranu pri porušení ich práv
• ochranu pred šikanovaním
• bezplatné zastupovanie pred súdom
• právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch
• aktuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov
• odborárske vzdelávanie
• zvýhodnené ceny služieb a produktov u partnerov KOZ SR (ČSOB, SOREA, Maxima Broker, Renault, Aquacity, Sphere)

V tejto súvislosti KOZ SR spracovala informačnú príručku „Služby len členom“, ktorá informuje o poskytovanom servise/službách pre členov odborov. Príručka je na stiahnutie na našej webovej stránke.
Napríklad v rámci projektu ZUWINBAT sme pre členov odborov pripravili v spolupráci s rakúskou odborovou centrálou ÖGB bezplatné právne poradenstvo týkajúce sa otázok a informácií z rakúskeho sociálneho systému (sociálne právo, daňové povinnosti a iné), ktoré môžu vyplynúť z cezhraničnej pracovnej činnosti. Viac informácií nájdete na našom webe pod hlavičkou „Projekt ZUWINBAT“.
Ako sa stať členom odborov?
Právny poriadok SR vytvára podmienky na činnosť základných odborových organizácií priamo na pracoviskách. Toto právo garantuje Ústava SR v čl. 37. Pri nástupe do zamestnania sa treba obrátiť na predsedu odborovej organizácie.
Ak na pracovisku nie je základná organizácia založená, informácie môže získať v profesijných odborových zväzoch, krajských radách KOZ SR a na úseku odborovej politiky KOZ SR, kde Vám poskytnú organizačnú a metodickú pomoc pre základné organizácie prípadne založenie nových.
Kam patrím, alebo kam by som mohol patriť: zoznam odborových zväzov vrátane prepojenia na ich webové stránky nájdete na našej stránke kliknutím na „Odborové zväzy“.


POZOR: Súťaž!
Zapoj sa, vyhraj!

KOZ SR vypísala súťaž o najlepšiu fotografiu s témami „Zo života odborov “ a Odbory a spoločnosť“. Podrobnosti nájdete na samostatnom linku na našej stránke pod názvom Súťaž o najlepšiu odborársku fotografiu Súťažné snímky môžu zasielať aj nečlenovia odborov. Adresa pre zasielanie fotografií : ewiak@kozsr.sk.


Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás
Telefón: 02/502 39 334, 02/502 39 105

Copyright © 2009 Datex, s.r.o.