Prezident KOZ SR Jozef Kollár vyzval v Banskej Štiavnici na vytváranie čo najlepších a najbezpečnejších pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov

Každoročne sa v Banskej Štiavnici pri príležitosti osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov koná slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa nielen bilancuje uplynulý rok, ale sú oceňovaní aj najlepší pracovníci v odvetví rezortnými vyznamenaniami. Či už za svedomité plnenie pracovných úloh, za obetavosť, záchranu životov a majetku, ale i za zachovávanie tradícií.

Spoluorganizátorom podujatia je aj Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a Odborový zväz KOVO. Aj tento rok sa osláv zúčastnil prezident KOZ SR Jozef Kollár, ktorý vo svojom príhovore vzdal hold a uznanie baníckemu a hutníckemu stavu, pracovníkom geológie a naftárskeho priemyslu, ale poukázal najmä veľké výzvy našej doby – digitalizáciu a globalizáciu a na neustálu na potrebu prinášať hmatateľné zlepšenia do každodenného života zamestnancov. „Každý zamestnanec má byť za svoju prácu dôstojne ohodnotený, má mať adekvátne sociálne postavenie. Priemerným mzdám v EÚ sa Slovensko napriek rastúcej produktivite práce približuje neuveriteľne pomaly. Kým priemerné mzdy v EÚ atakujú 3.000 € mesačne, mzdy v nových členských štátoch dosahujú ledva jednu tretinu priemernej mzdy v EÚ. Rozdiely sú priepastné.“ uviedol J. Kollár.

Baníctvo, hutníctvo, celý ťažobný a geologický priemysel patria medzi vysoko rizikové pracovné oblasti.

Spoločnou snahou všetkých zainteresovaných je toto riziko čo najviac eliminovať, a to efektívnou a kvalitnou prevenciou, technológiami a vedením všetkých zamestnancov k bezpečnej práci a ochrane zdravia. Tomuto sú podriadené aj programové úlohy odborov a nástroje využívané pri presadzovaní politiky v tejto oblasti. V súvislosti s náročnosťou práce spomínaných odvetví je však potrebné poukázať aj na postupné predlžovanie veku pre odchod do dôchodku. „A ste to práve vy – zamestnanci odvetví, ktorých sa bytostne dotýka aj postupné predlžovanie veku pre odchod do dôchodku, či nízka úroveň vyplácaných dôchodkov, nedostatočné rešpektovanie doby výkonu práce najmä v ťažkých a zdraviu škodlivých podmienkach. To všetko sú podľa nás základné problémy, ktoré dôchodkový systém v sebe nesie a ktoré by mali byť postupne riešené. Odbory vyvíjajú snahu a tlak na vládu, aby sa maximálny vek odchodu do dôchodku zastavil na určitom čísle a zároveň zamestnanci mali možnosť odísť do dôchodku skôr.“ uviedol. Pre KOZ SR je podstatná a alarmujúca aj skutočnosť, že základný dôchodkový systém nepostačuje financovať dôstojnú európsku životnú úroveň slovenských dôchodcov. O zvyšovaní kvality života našich dôchodcov sa bude rozhodovať práve v doplnkovom dôchodkovom sporení.