Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (27.5.2019)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších. Zároveň treba skonštatovať, že k viacerým bodom z dnešného programu mali sociálni partneri súhlasné stanoviská.

Súhlasné stanoviská sa týkali aj materiálov predkladaných ministrom práce. Prerokovávaný bol len Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona sa predkladá s cieľom vykonať transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Cieľom návrhu je doplniť okruh ustanovení pracovného práva SR, ktoré sa na pracovnoprávny vzťah zamestnanca vyslaného na územie SR majú aplikovať. Ide o zabezpečenie porovnateľných pracovných a mzdových podmienok pre zamestnancov vyslaných zahraničnou agentúrou dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi, odlíšenie tzv. „krátkodobého vyslania“ (do 12 alebo 18 mesiacov), kde sa aplikuje pracovné právo SR len rozsahu tvrdého jadra a tzv. „dlhodobého vyslania“ (nad 12 alebo 18 mesiacov), kde sa má aplikovať celé pracovné právo SR s určitými výnimkami, zakotvenie pravidiel počítania doby vyslania vo vzťahu k tzv. reťazeniu vyslaní, úpravu informačnej povinnosti užívateľského zamestnávateľa voči dočasnému zamestnávateľovi (agentúre dočasného zamestnávania), keď zamestnanec vyslaný na územie SR dočasným zamestnávateľom (agentúrou dočasného zamestnávania) k užívateľskému zamestnávateľovi má byť v rámci cezhraničného poskytovania služieb užívateľským zamestnávateľom v inom štáte vyslaný na výkon práce do iného štátu. KOZ SR, ani ostatní sociálni partneri nemali k danému materiálu pripomienky a HSR ho posunula na ďalšie legislatívne konanie. Zároveň k v diskusii nastolenej téme reprezentatívnosti zástupcov zamestnancov bude v blízkej budúcnosti zvolané spoločné rokovanie.

Dôležitým bodom rokovania HSR bol aj materiál ministerstva financií o dani z príjmov. Predkladaným návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa na základe poznatkov z uskutočnených konzultácií a z aplikačnej praxe upravujú, spresňujú a zjednocujú z dôvodu zvýšenia právnej istoty daňovníkov niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov. Návrh zákona obsahuje aj opatrenia v oblasti boja proti daňovým únikom a zvyšovania efektivity výberu a vymáhania daní. V rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnila KOZ SR niekoľko zásadných pripomienok, ktoré boli akceptované, napríklad upustenie od novelizačného článku II. (zmena zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov), teda umožnenie použiť prostriedky sociálneho fondu na financovanie rekreačných poukazov. Zároveň však naďalej nad rámec novely zákona zásadne požadujeme a zotrvávame na viacerých pripomienkach, napríklad zaradiť plnenia zo Sociálneho fondu medzi príjmy oslobodené od dane. Odporúčame, aby sa v budúcnosti zvážilo rozšírenie oslobodenia príjmov, a teda aby sa zaradili medzi príjmy oslobodené od dane všetky príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytnuté podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. Opätovne požadujeme zmenu výšky nezdaniteľnej časti základu dane. Systémovým riešením by bolo naviazanie nezdaniteľnej časti na výšku napr. minimálnej mzdy, alebo jej určenie ako určité percento priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Týmto úkonom by došlo ku zvýšeniu sumy nezdaniteľnej časti základu dane a zamestnancovi by stúpla čistá mzda. Celé stanovisko KOZ SR TU. HSR súhlasila s pripomienkami KOZ SR a posunula materiál na ďalšie legislatívne konanie.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania mala KOZ k prerokovávanému Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony až 75 pripomienok, z ktorých bolo akceptovaných len minimum. Postupne počas prípravy materiálu na HSR boli niektoré pripomienky akceptované, KOZ SR preto po zapracovaní ďalších pripomienok súhlasí s posunutím materiálu na ďalšie legislatívne konanie.