Podnet pre KCO: Odmeňovanie v samosprávach

Klientske centru odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum  radí v oblasti pracovného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostredia a v mnohých ďalších oblastiach s ktorými sa zamestnanci stretávajú.

My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Odmeňovanie v samosprávach

Otázka: Dovoľte mi prosím obrátiť sa na Vás so žiadosťou o preverenie zníženia osobného ohodnotenia pri 10%-om navýšení platov zamestnancov samosprávy. 

Pracujem na obecnom úrade. Starosta ma k 1.1.2019 síce zaradil do príslušnej  platovej triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone, ale zároveň mi znížil osobné ohodnotenie o 15 % bez písomného alebo iného vyjadrenia. Pracovnú agendu vykonávam naďalej, ako pred 1.1.2019. Doteraz neviem, prečo mi znížil osobný príplatok až o 15 %. Keď si porovnám platový dekrét pred a po zvýšení môjho platu od 1.1.2019, tak sa mi celkový plat v hrubom zvýšil iba o 8 %. 

Touto cestou by som Vás chcela pekne požiadať o vysvetlenie, či je konanie starostu správne. Ak áno, budem ho rešpektovať. Ak nie, čo je potrebné podniknúť v tejto veci?

Odpoveď Klientskeho centra odborov:

Postup pri priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí upravuje §10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Priznanie tohto príplatku a jeho prípadné zníženie nie je naviazané na úpravu tzv. tabuľkových platových taríf.  KOZ SR vnímala novelu zákona č. 553/2003 Z.z. za účinnú od 1.1.2019 ako snahu o zlepšenie celkového finančného ohodnotenia verejných zamestnancov formou zvýšenia ich funkčných platov, ale zároveň bez negatívnych dopadov na rôzne zložky funkčného platu, najmä bez negatívneho dopadu na výšku osobných príplatkov.

Cit. paragraf 10 v ods. 1 a 2 upravuje „Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu. O priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“

Ods. 1 výslovne upravuje podmienky priznania príplatku, ktorý je viazaný na  ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností.

O priznaní osobného príplatku rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Vedúci zamestnanec by mal preto písomne navrhnúť priznanie príplatku a zároveň ho odôvodniť, napr. vykonávaním práce nad rámec pracovných povinností. Následne by o priznaní rozhodol zamestnávateľ (štatutárny orgán, oprávnený konať v pracovnoprávnych vzťahoch). Žiaľ, v praxi sa to častokrát nedeje a osobný príplatok veľakrát slúži ako forma „umelého“ navýšenia tarifného platu, aby vôbec zamestnávateľ prijal zamestnanca do pracovného pomeru.

Zastávame však názor, že aj prípadné zníženie alebo odobratie osobného príplatku by malo byť dôvodné. Napr. dôvodom pre priznanie bolo vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností a tieto práce zamestnanec prestal vykonávať alebo ich vykonáva v zníženom rozsahu. Zároveň však §10 ods. 2 jednoznačne upravuje „O znížení osobného príplatku rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“ Správny postup by mal byť preto taký, že vedúci zamestnanec podá písomný návrh na zníženie osobného príplatku a následne zamestnávateľ rozhodne o jeho znížení.

Môžete sa každopádne dopytovať zamestnávateľa na dôvody zníženia osobného príplatku, resp. podať podnet na príslušnú inšpekciu práce, či nedošlo k porušeniu pracovnoprávnych predpisov zo strany zamestnávateľa.

Odborníci KCO pomáhajú zamestnancov pri riešení ich problémov!

Klientske centrum odborov je súčasťou Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Ak máte akýkoľvek podnet, viac informácií nájdete na nasledovnej stránke TU