Prezident KOZ SR na 47.ročníku súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

Vo štvrtok, 5.mája 2022 sa prezident Konfederácie odborových zväzov Marián Magdoško zúčastnil zahájenia 47.ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, remeslá a služby a ďalšie oblasti technického zamerania. Súťaž organizovaná našim členským Integrovaným odborovým zväzom (IOZ) sa už 47 rokov zaoberá otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Tento rok sa súťaž opäť po uvoľnení pandemických opatrení mohla konať prezenčnou formou. Záštitu nad celoslovenským kolom súťaže, ktoré sa konalo v dňoch 5. a 6. mája 2022 prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prezident KOZ SR sa v príhovore poďakoval Marte Brodzianskej, predsedníčke IOZ za zorganizovanie súťaže.  Ďalej pripomenul nedávny Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj Medzinárodný spomienkový deň na obete pracovných úrazov. Význam prevencie v oblastí BOZP, ktorý zdôrazňuje aj táto súťaž je žiaľ na Slovensku stále podceňovaný. Aj z tohto dôvodu sa KOZ SR pridala k manifestu Európskej odborovej konfederácie, ktorý vyzýva na dosiahnutie nulovej úmrtnosti pri výkone práce. Vzdelávanie a osveta je určite jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa.

KOZ SR  maximálne podporuje aktivity IOZ, ktorými sa aktívne zúčastňuje prípravy žiakov na výkon ich budúceho povolania. Bezpečná práca, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce, zlepšením pracovnej morálky a zvýšením kreativity zamestnancov, čo je základom prosperity zamestnávateľa. Organizácia súťaže s dlhoročnou tradíciou si preto naozaj zaslúži pochvalu a uznanie. Osobitné uznanie naviac patrí jej zakladateľovi a nestorovi súťaže Jánovi Rapanovi, ktorý sa aj v tomto roku zúčastňoval jej príprav.