Seminár ETUI o ochrane zamestnancov pred chemickými látkami

V  Madride sa 20. – 21.júna 2024 sa uskutočnil seminár o ochrane zamestnancov pred chemickými látkami. KOZ SR reprezentoval Peter Rampašek z členského OZ KOVO. Akcie sa zúčstnili odborári zo Španielska, Portugalska, Malty, Írska, Bulharska, Maďarska, Estónska, Lotyšska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Rakúska, Holandska, Belgicka a výnimočne bola pozvaná bola aj kolegyňa z Anglicka.

Predmetom dvojdňového rokovania boli témy, ako napríklad možnosti revízie nariadenia REACH, t.j o registrácií ,hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemikálií na pracoviskách. Tému prezentovala Demi Theodori z ETUI Brusel. Revíziu karcinogénov, mutagénov a reprotoxických látok o aktualizácií vyjednávania o 5. dávke (CMRD5) predniesol Tony Musu, tiež z ETUI. O vystavení zamestnancov kryštalickej silici v Španielsku a možnosti regulácie expozície informoval José de las Morenas zo španielskych odborov UGT, o kremenných aglomerátoch a epidémie silikózy v Španielsku prednášal Oscar Bayona z odborov CCOO.

Aké sú hlavné zmeny po revízii smernice o azbeste z roku 2023 informoval Tony Musu, pričom pripomenul, že azbest bol dlho považovaný za materiál budúcnosti. Avšak široko používaný v nespočetných aplikáciách sa ukázal byť zdravotnou katastrofou. Tento silný karcinogén je v Európe každoročne zodpovedný za smrť približne 90 tisícov ľudí a považuje sa za hlavnú príčinu smrti na pracovisku. Keďže európska smernica o azbeste pri práci sa v súčasnosti reviduje, seminár sa v diskusii venoval aj tomuto smrtiacemu vláknu.

Tony Musu zdôvodnil, prečo je najvyšší čas, aby EÚ raz a navždy zneškodnila azbestovú časovanú bombu a upozornil na klamstvá azbestového priemyslu a na dlhý boj zamestnancov za zákaz tejto látky. Poukázal na fakty, prečo má Holandsko najvyššiu limitnú hodnotu expozície pri práci v Európe, a opísal špičkové techniky, ktoré sa používajú na bezpečné odstránenie azbestu. Vyšetruje sa aj prípad chybných osobných ochranných prostriedkov, ktoré používajú pracovníci pracujúci s azbestom. Rovnako je potreba lepšej ochrany hasičov pred rizikami rakoviny z povolania vrátane azbestu. Účastníci seminára boli oboznámení o prípade stavby Tripode v Nantes, kde bolo 1 795 štátnych zamestnancov pasívne vystavených zhoršujúcemu sa azbestu viac ako 20 rokov, z ktorých 31 už zomrelo na rakovinu ako chorobu z povolania.

O vystavení zamestnancov nebezpečným výfukovým plynom na amsterdamskom letisku Schiphol a o kampani na ich elimináciu informoval kolega Simon Van der Stoel z holandských odborov FNV.

O novej limitnej hodnota EÚ pre oxid uhoľnatý a vystavení zamestnancov informoval nemecký kolega Reinhold Rühl z BG BAU. O práci agentúry EU-OSHA pri nebezpečných látkach aktuálne informácie poskytla Elke Schneider z EU-OSHA.