Otázka: Môžem sa zamestnať aj keď som poberateľom invalidného dôchodku?

Odpoveď: Zákon o sociálnom poistení upravuje ako jednu z dôchodkových dávok i invalidný dôchodok. Cieľom poskytovania invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencom príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu a v prípade úmrtia.

Zákon neobmedzuje poberanie invalidného dôchodku a výkon zárobkovej činnosti, ak to umožňuje zdravotný stav osoby. Výplata invalidného dôchodku nie je podmienená výškou dosiahnutého príjmu a ani druhom zárobkovej činnosti. Invalidného dôchodcu neobmedzuje ani Zákonník práce , ktorý uvádza, že osoba uznaná za invalidnú podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o sociálnom poistení, sa považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím, ak zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku.

Zákonník práce teda nepracuje s pojmom invalidný dôchodca, ale zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou, resp. zamestnancom so zdravotným postihnutím. Zamestnanci so zdravotným postihnutím sú jednou zo skupín zamestnancov požívajúcich osobitnú ochranu, voči ktorým majú zamestnávatelia viaceré povinnosti a oprávnenia spočívajúce vo vytvorení podmienok umožňujúcich týmto zamestnancom zotrvať v pracovnom pomere.

Podmienky zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím a povinnosti zamestnávateľa pri ich zamestnávaní upravuje Zákonník práce, v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Taktiež je povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk