1. Vzťahuje sa na našu firmu zákon o kurzarbeite, aj keď v nej nemáme založené odbory?

Áno vzťahuje. Podmienky poskytovania podpory pre zamestnávateľov v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit) upravuje zák. č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.3.2022.

Podľa predmetného zákona má nárok na poskytnutie podpory zamestnávateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • je v čase skrátenej práce
  • nemá ku dňu podania žiadosti nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné poistenie,
  • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
  • má uzatvorenú dohodu so zástupcami zamestnancov, alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, pričom takáto dohoda sa dá nahradiť súhlasom rozhodcu s podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
  • požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

Zamestnávateľ môže požiadať o podporu len na zamestnanca, ktorému:

  • nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času,
  • ktorého pracovný vzťah trval ku dňu podania žiadosti najmenej 1 mesiac,
  • ktorému ku dňu podania žiadosti neplynie výpovedná doba,
  • ktorý má ku dňu podania žiadosti vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a nemá kladný účet konta pracovného času a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu,
  • a ktorého sa na ten istý účel neposkytuje iný príspevok podľa osobitného predpisu.

Z vyššie uvedených podmienok je zrejmé, že existencia odborovej organizácie u zamestnávateľa nie je podmienkou na podanie žiadosti resp. poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. d) je podmienkou na poskytnutie podpory uzatvorenie písomnej dohody so zástupcami zamestnancov alebo v prípadne, ak zástupcovia zamestnancov u zamestnávateľa nepôsobia, tak uzatvorenie písomnej dohody priamo so zamestnancom. V zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce (ust. § 229 a nasl.) sa za zástupcov zamestnancov považuje odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. V prípade ak u vášho zamestnávateľa nepôsobí ani zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, zamestnávateľ by mal uzatvoriť písomnú dohodu o tom že požiada o poskytnutie podpory priamo s vami. Pre poskytnutie podpory zamestnávateľovi je dôležité splnenie zákonných podmienok ako vo vzťahu k zamestnávateľovi (ust. § 3 zák. č. 215/2021) tak aj vo vzťahu k pracovnému miestu zamestnanca (ust. § 5 ods. 2 zák. č. 215/2021).

V prípade ak k uzatvoreniu písomnej dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov resp. zamestnancom nedôjde, podľa ust. § 142a Zákonníka práce pôjde o spor o podanie žiadosti, ktorý rieši rozhodca. Rozhodca je kompetentný posúdiť opodstatnenosť dôvodov zamestnávateľa na podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, a opodstatnenosť nesúhlasu zástupcov zamestnancov alebo zamestnanca. Lehota na riešenie sporu je stanovená na 10 dní. Odmenu rozhodcu uhrádza podľa ust.§ 142a ods. 8 Zákonníka práce zamestnávateľ.

Ak sa váš zamestnávateľ nachádza v čase skrátenej práce, teda nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času vplyvom vonkajšieho faktora, a sú splnené zákonné podmienky vo vzťahu k vášmu pracovnému miestu, a to najmä vyčerpanie dovolenky za uplynulý kalendárny rok, nemáte kladný účet konta pracovného času a nie ste vo výpovednej lehote, môže váš zamestnávateľ požiadať o poskytnutie podpory na vaše pracovné miesto. Ako sme už uviedli vyššie, podmienkou poskytnutie podpory je uzatvorenie písomnej dohody o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory. Ak zamestnávateľ takúto dohodu so zástupcami zamestnancov alebo priamo so zamestnancom (v prípade ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov) uzatvorí, a požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, potom podľa ust. § 142 ods. 5 Zákonníka práce, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi náhradu mzdy najmenej v sume 80% jeho priemerného zárobku.

Pre úplnosť dodávame, že zák. č. 215/2021 ukladá zamestnávateľovi v súvislosti s poskytnutím podpory aj povinnosti, konkrétne podľa ust. § 8 je zamestnávateľ povinný zachovať pracovné miesto na ktoré bola poskytnutá podpora najmenej 2 mesiace po skončení mesiaca v ktorom bola na pracovné miesto poskytnutá podpora.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk