Rezolúcia XI. Zjazdu KOZ SR

Delegáti XI. zjazdu KOZ SR prijali Rezolúciu XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR, v ktorej o.i. zdôrazňujú, že budú obhajovať práva a postavenie pracujúcich a presadzovať demokratické hodnoty, sociálne práva a istoty, princípy sociálnej spravodlivosti, rovnosti, inklúzie, solidarity a garanciu dôstojnej práce a života pre všetkých.

Celé znenie Rezolúcie XI. zjazdu KOZ SR:

My, delegáti XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR, si uvedomujeme náš záväzok a naše poslanie prispievať k zlepšovaniu životnej úrovne občanov SR. V súčasnosti, viac ako inokedy, stojíme pred významnými politickými, sociálnymi, ekonomickými a spoločenskými zmenami, ktoré sa viažu nie len na post pandemickú obnovu a oživenie a pokles životnej úrovne obyvateľstva, ale aj na výzvy súvisiace s digitalizáciou, hospodárskou transformáciou, demografickými zmenami a klimatickou krízou. Tieto výzvy budú generovať zmeny nie len na samotnom trhu práce, ale aj v doterajšom spôsobe života jednotlivcov a spoločností.

Uvedené skutočnosti ovplyvnia aj činnosť a pozíciu odborov v medzinárodnom, regionálnom i národnom kontexte. V takomto prostredí je nevyhnutné vrátiť sa k hodnotám sociálne spravodlivej a solidárnej spoločnosti a posilniť náš hodnotový systém.

Aj Program KOZ SR na roky 2022 – 2026 je založený na piatich základných pilieroch, a to:

 • Sociálny štát
 • Zamestnanosť, trh práce a kvalitné pracovné miesta
 • Práva odborov a transparentná odborárska politika
 • Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie
 • Solidarita a jednota odborov na medzinárodnej úrovni.

My, delegáti XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR, preto vyzývame štát a zamestnávateľov:

k budovaniu skutočného sociálneho štátu, ktorý garantuje:

 • posilňovanie sociálnych práv a istôt, sociálnej inklúzie, spravodlivosti a rovnosti a sociálnej ochrany pre všetkých,
 • spravodlivé odmeňovanie, dôstojné mzdy a garantované sociálne zabezpečenie,
 • kvalitné verejné služby vrátane rozvoja školstva, adekvátnej zdravotnej starostlivosti, geograficky a cenovo dostupných sociálnych služieb a sociálnej infraštruktúry pre všetkých,
 • kvalitný systém dôchodkového zabezpečenia a rozvoj systému solidárneho sociálneho poistenia, ktorý zabezpečuje spoľahlivú ochranu obyvateľstva pri chorobe, v nezamestnanosti, invalidite a v starobe a je garanciou ochrany pred chudobou a sociálnym vylúčením,
 • spravodlivý daňový mix a prerozdeľovanie vytvoreného bohatstva,
 • spravodlivý a sociálne citlivý prechod na znalostnú, sociálne a environmentálne udržateľnú ekonomiku,

ku konštruktívnemu sociálnemu dialógu, ktorý

 • rešpektuje odborové práva a slobody,
 • garantuje postavenie odborov ako sociálneho partnera na tripartitnej a bipartitnej úrovni,
 • je rešpektovanou súčasťou riadneho legislatívneho procesu,
 • zabezpečí v systéme tvorby návrhov legislatívnych noriem participáciu odborov už v štádiu ich prípravy,
 • vytvorí podmienky na zlepšovanie postavenia zamestnancov, skvalitňovanie pracovných miest a garanciu dôstojných pracovných podmienok,

k rastu mzdovej úrovne a spravodlivému kolektívnemu vyjednávaniu, ktoré

 • zvýšia dosiahnuté štandardy zamestnávania a ochrany zamestnanca v práci,
 • uplatnia princípy rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a odstránia rozdiely v odmeňovaní mužov a žien,
 • zabezpečia, že reálne mzdy a platy porastú najmä zohľadnením rastu životných nákladov,
 • prispejú k zosúlaďovaniu pracovného a súkromného života pracujúcich,
 • odstránia príjmové nerovnosti a prehlbujúcu sa nivelizáciu platov a miezd vo verejnom a súkromnom sektore,
 • zvýšia mzdovú úroveň tak, aby garantovala dôstojný život pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne v súkromnom a verejnom sektore.

Zdôrazňujeme, že budeme obhajovať práva a postavenie pracujúcich a presadzovať demokratické hodnoty, sociálne práva a istoty, princípy sociálnej spravodlivosti, rovnosti, inklúzie, solidarity  a garanciu dôstojnej práce a života pre všetkých.

Budúcnosť je v práci, demokracii, slobode a spravodlivosti!