Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je výsledkom sociálneho dialógu na odvetvovej (sektorovej) úrovni, t. j. medzi skupinou zamestnávateľov a vyšším odborovým orgánom.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa uzatvárajú práve odborové zväzy so zväzmi zamestnávateľov, v ktorých rámcovo upravujú inštitúty týkajúce sa pracovného času, mzdového rastu, dovoleniek, tvorby sociálneho fondu či iných pracovnoprávnych inštitútov, ako je odchodné, odstupné, väčší rozsah voľna s náhradou mzdy pri prekážkach na strane zamestnanca a pod.

V praxi to znamená, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa stanovuje minimálny štandard, ktorý je vyšší ako ten upravený Zákonníkom práce.

Každý zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje daná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, musí zaručiť svojim zamestnancom tento štandard dohodnutý v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. To nevylučuje, aby na podnikovej úrovni (t. j. prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy) boli dohodnuté plnenia a benefity nad rámec toho, čo upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

KOZ SR koordinuje vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov a verejných zamestnancov.

2023 – 2024

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024

 

2022

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022

Usmernenie k poskytovaniu 500 € odmeny vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu na rok 2022

2021

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2021

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2021

Usmernenie k vyplácaniu 350 € odmeny vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2021

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021

2019 – 2020

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 – 2020

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020

2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018

2017

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017

2016

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016

2015

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015