Názov: Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce

Prijímateľ: Aliancia sektorových rád

Alokácia: 29 883 252 €

Termín realizácie: 10/2023 – 10/2028

Cieľ politiky súdržnosti: 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systémového prostredia prognózovania potrieb trhu práce a zosúlaďovanie vzdelávacej ponuky s potrebami trhu práce prostredníctvom aktivít expertov v 24 sektorových radách, ktoré zastrešuje ASR. Výstupom projektu budú konkrétne návrhy na zmeny v existujúcich štandardoch (zamestnaní, kvalifikácií), ktoré reflektujú na zmeny na trhu práce a vývoj dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile, ako i nové štandardy zamestnaní, ktoré budú základom pre návrhy zmien v kvalifikačných a hodnotiacich štandardoch Národnej sústavy kvalifikácií. Výstupy projektu budú zároveň tvoriť základ pre určovanie štruktúry a obsahov vzdelávacieho systému na všetkých stupňoch a vo všetkých formách, so špeciálnym zreteľom na ďalšie vzdelávanie.

Parciálne ciele:

 • Metodické zabezpečenie fungovania ASR a sektorových rád,
 • Navrhnúť úpravu existujúceho IS NSP na užívateľsky priateľský nástroj tak, aby forma prezentácie dát bola prispôsobená čo najširším užívateľským skupinám,
 • Navrhnúť rozšírenie IS NSP o nové funkcionality pre odbornú a širokú verejnosť,
 • Pripraviť návrh modelu prepojenia až integrácie kandidátskych dátových IS (NSP, NSK) podľa princípu všetko na jednom mieste.

Cieľové skupiny:

Výstupy projektu sú určené pre čo najširšie spektrum cieľových skupín:

 • široká verejnosť – ľudia na trhu práce,
 • učiaci sa a poskytovatelia vzdelávania,
 • kariéroví poradcovia,
 • HR špecialisti,
 • rezortné ministerstvá

Hlavná aktivita:

NP ASR má tri hlavné aktivity, medzi ktoré patrí (1) “Inštitucionalizácia aktivít ASR/sektorových rád v kontexte prognózovania potrieb trhu práce,”(2) ”Prognózovanie a transfer,” a (3) “Návrh aktualizácie a upgrade informačného systému Národnej sústavy povolaní (IS NSP).”

Podaktivity:

 • Zaistenie dátových podkladov a procesov a vytvorenie metodologického základu pre fungovanie sektorových rád v kontexte prognózovania potrieb trhu práce.
 • Pravidelné vypracúvanie a predkladanie prognóz vývoja situácie na trhu práce v SR aj v zahraničí (analytické správy)
 • Vypracúvanie a predkladanie návrhov na zmeny v štandardoch zamestnaní/kvalifikačných štandardoch (NSP/NSK) a návrhov zmien v štruktúre a obsahoch vzdelávania.
 • Vytvorenie Integrovaného systému, ktorý bude aktuálne dáta z registra zamestnaní/kvalifikácií prepájať s potrebnými údajmi regionálneho a národného charakteru, ktoré bude spájať do širších dátových vzťahov prierezovo sledovaných v čase a vytvárať prognostické scenáre vývoja požadovaných ukazovateľov či trendov.

 Podporná aktivita: Publicita, informovanosť a podporné činnosti

Partneri projektu:

 • Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • Konfederácia odborových zväzov SR
 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Spoločné odbory Slovenska
 • Združenie miest a obcí Slovenska