Úlohou Klientskeho centra je poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú verejnosť pri riešení jej problémov vo vybraných oblastiach s orgánmi a inštitúciami v štátnom, verejnom a súkromnom sektore.

Hlavným cieľom Klientskeho centra je poskytovať podporu a poradenstvo v oblastiach pracovného práva, sociálneho a zdravotného poistenia, celoživotného vzdelávania, diskriminácie, BOZP a finančného poradenstva.

Klientske centrum je súčasťou Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu a spolu s Centrom pre vzdelávanie, Centrom pre administratívu a publicitu a Analytickým centrom spoluvytvára priestor pre sociálny dialóg a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.

Misia a etické zásady Klientskeho centra odborov

Vyberáme podnety z Klientského centra odborov

Pošlite nám svoj podnet 

    *povinné vyplnenie kolónky (osobné údaje sú potrebné výlučne pre evidenciu účastníkov Národného projektu, v rámci ktorého je financovaná činnosť Klientskeho centra)

    uviesť rodné číslo alebo zaškrtnúť možnosť:
    nesúhlasím s poskytnutím citlivých údajov (rodné číslo)


    Beriem na vedomie podmienky spracovania poskytnutých osobných údajov.


    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk