Všeobecné podmienky používania www.kozsr.sk

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenia

 • 1.1 Všeobecné podmienky používania www.kozsr.sk (ďalej ako „Všeobecné podmienky“) upravujú právne vzťahy a práva a povinnosti Kancelária Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (ďalej ako „KOZ SR“), so sídlom Bajkalská 16025/29A, 821 01 Slovenská republika, IČO: 00177997 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) a používateľov internetového portálu www.kozsr.sk (ďalej ako „Používateľ“ a „Portál“) bez ohľadu na zariadenia a platformu, prostredníctvom ktorých Používateľ na Portál pristupuje.
 • 1.2 Pred používaním Portálu si prečítajte Všeobecné podmienky. Používanie Portálu je dobrovoľné. Používaním Portálu Používateľ vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že so Všeobecnými podmienkami Používateľ nesúhlasí, nie je oprávnený Portál používať a je povinný okamžite ukončiť používanie Portálu.
 • 1.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Všeobecné podmienky meniť ako celok alebo sčasti výlučne podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ o zmene Všeobecných podmienok informuje Používateľa najmä zverejnením aktuálneho znenia Všeobecných podmienok na Portáli, pričom zmeny budú platné a účinné dňom zverejnenia. Dátum poslednej zmeny/aktualizácie Všeobecných podmienok bude zverejnený v závere Všeobecných podmienok. V prípade, ak Používateľ so zmenenými Všeobecnými podmienkami nesúhlasí, Používateľ nie je oprávnený Portál ďalej používať a je povinný okamžite ukončiť používanie Portálu. Používaním Portálu po zmene Všeobecných podmienok Používateľ vyjadruje svoj súhlas so zmenami.
 • 1.4 Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prístup na Portál takému Používateľovi, o ktorom sa môže domnievať, že Portál používa v rozpore so Všeobecnými podmienkami a/alebo príslušnými právnymi predpismi a/alebo záujmami Prevádzkovateľa.

ČLÁNOK 2

Ochrana autorského práva

 • 2.1 Portál vrátane svojho obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho obsah je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok.
 • 2.2 Prevádzkovateľ vyhlasuje a Používateľ používaním Portálu výslovne berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k obsahu Portálu, a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie obsahu Portálu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej ako „Autorský zákon“).
 • 2.3 Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo využívať obsah Portálu výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu Portálu (ako celku alebo jednotlivých častí napr. článkov, úryvkov, atď.) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím.
 • 2.4 Akékoľvek použitie obsahu Portálu bez súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.
 • 2.5 V prípade, že Prevádzkovateľ udelí Používateľovi súhlas na iné použitie vymedzeného obsahu Portálu, Používateľ je povinný pri každom takomto použití obsahu Portálu súčasne uverejniť: názov diela (napr. článku), meno autora a prameň (zdroj) diela vo forme linkového odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

ČLÁNOK 3

Zodpovednosť Prevádzkovateľa

 • 3.1 Prevádzkovateľ príprave Portálu a jeho obsahu venuje náležitú pozornosť. Napriek tomu však nie je možné zaručiť absolútne aktuálny stav, presnosť a úplnosť tohto obsahu. Prevádzkovateľ akceptuje zodpovednosť za uverejnené informácie v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.
 • 3.2 V prípade, ak Používateľ zaznamená akýkoľvek nesprávny, neaktuálny, nevhodný alebo protiprávny stav na Portáli, je Používateľ povinný bez zbytočného odkladu o tom Prevádzkovateľa informovať na e-mail adrese kozsr@kozsr.sk
 • 3.4 Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému Portálu. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania Portálu v rozpore s právnymi predpismi a/alebo týmito Všeobecnými podmienkami alebo neschopnosti alebo nemožnosti používať Portál.
 • 3.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli byť spôsobené Používateľovi v súvislosti s používaním Portálu. Prevádzkovateľ Portál poskytuje Používateľovi „tak, ako je“ bez poskytnutia akýchkoľvek záruk, pričom platí, že Používateľ Portál používa výlučne na vlastnú zodpovednosť.

ČLÁNOK 4

Používanie Portálu

 • 4.1 Používateľ nesmie Portál využívať v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a/alebo Portál používať najmä ale nielen na nasledujúce:
  • a) k zverejňovaniu alebo k šíreniu akéhokoľvek nezákonného, obťažujúceho, hanlivého, urážlivého, výhražného, škodlivého, vulgárneho, obscénneho alebo inak nevhodného alebo nezákonného materiálu;
  • b) k prenosu materiálu, ktorý podporuje nezákonné konanie, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť alebo inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo kódexy správania;
  • c) na získanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom;
  • d) k zasahovaniu do práv tretej osoby pri používaní webových stránok;
  • e) k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov najmä ale nielen týkajúcich sa používania verejných telekomunikačných sietí;
  • f) k zasahovaniu alebo prerušeniu siete alebo webových stránok;
  • g) k tvorbe, prenosu alebo ukladaniu elektronických kópií materiálov chránených právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, bez povolenia vlastníka.

ČLÁNOK 5

Zásady používania súborov cookies

 • 5.1 Na účely Všeobecných podmienok pojem „cookies“ znamená malé textové súbory, ktoré môže Prevádzkovateľ odosielať do internetového prehliadača pri návšteve Portálu a ktoré sú následne ukladané do zariadenia Používateľa, ktorý Používateľ použil pri prístupe na Portál (napr. počítač, smartphone, tablet a pod.).
 • 5.2 Prevádzkovateľ môže používať dočasné a trvalé cookies a zároveň aj rôzne typy cookies ako napríklad základné súbory cookies, analytické súbory cookies, prevádzkové súbory cookies, reklamné súbory cookies, funkčné súbory cookies alebo aj súbory cookies tretích strán.
 • 5.3 Prevádzkovateľ môže súbory cookies využívať aj prostredníctvom spracovania a zasielania ODBER NOVINIEK (článok 6 Všeobecných podmienok).
 • 5.4 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže cookies poskytnúť aj tretej osobe.
 • 5.5 Používateľ používaním Portálu udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením zariadenia Používateľa, ktorý používateľ na prístup na Portál použil; t.j. ak Používateľ použije na prístup na Portál zariadenie, v prehliadači ktorého je nastavené prijímanie cookies ako povolené, Používateľ týmto akceptuje podmienky používania súborov cookies podľa Všeobecných podmienok.
 • 5.6 Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájde v sekcii „Pomoc“ každého prehliadača.
 • 5.7 Používateľ berie na vedomie, že v prípade vypnutia cookies v nastaveniach prehliadača nemusia byť Používateľovi dostupné všetky služby a funkcie Portálu alebo tieto nemusia správne fungovať.
 • 5.8 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vedome používať len také cookies, ktoré nepoškodzujú zariadenie Používateľa.

ČLÁNOK 6

ODBER NOVINIEK

 • 6.1 Prevádzkovateľ na Portáli poskytuje Používateľovi možnosť požiadať o zasielanie personalizovaného informačného emailu (ďalej ako „ODBER NOVINIEK“). ODBER NOVINIEK Prevádzkovateľ zasiela v rôznych časových intervaloch podľa vlastného uváženia.
 • 6.2 O zasielanie ODBER NOVINIEK Používateľ požiada Prevádzkovateľa vložením svojej emailovej adresy do políčka s označením „Váš email“. Používateľ následne požiadavku dostávať ODBER NOVINIEK potvrdí kliknutím na tlačidlo s textom „Odošli”.  Kliknutím na toto tlačidlo Používateľ vyjadruje súhlas so zasielaním ODBER NOVINIEK podľa pravidiel Všeobecných podmienok.
 • 6.3. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ poskytuje služby ODBER NOVINIEK používaním emailovej adresy Používateľa výlučne na spracovanie a zasielanie ODBER NOVINIEK.
 • 6.4 Používateľ registráciou do služby ODBER NOVINIEK udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy v rozsahu potrebnom na zasielanie ODBER NOVINIEK, a to aj prostredníctvom tretej osoby.
 • 6.5 Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na zasielanie ODBER NOVINIEK; t.j. odhlásiť sa z odberu služby a tým aj odvolať súhlas podľa bodu 6.3 Všeobecných podmienok, a to napísaním žiadosti na email kozsr@kozsr.sk

ČLÁNOK 7

Google aplikácie

 • 7.1 Používaním Portálu Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ na Portáli využíva rôzne aplikácie služby Google, a to najmä ale nielen Google Analytics (analýza návštevnosti Portálu).
 • 7.3 Používateľ prvým použitím Portálu z príslušného zariadenia udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním získaných údajov v rozsahu potrebnom na riadne použitie príslušnej aplikácie služby Google, a to aj prostredníctvom tretej osoby.

ČLÁNOK 8

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.

 • 8.1 Prevádzkovateľ využíva portál v zmysle implementácie Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk .
 • 8.2 Na stránke https://kozsr.sk/klientske-centrum/ sa nachádza formulár na poslanie podnetu účastníkov aktivít Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.
 • 8.3 Odoslaním formuláru účastník berie na vedomie podmienky spracovania jeho poskytnutých osobných údajov, zaškrtnutím políčka „Beriem na vedomie podmienky spracovania poskytnutých osobných údajov“. Tým účastník prejavuje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytnutých na účely spracovania štatistických informácií o účastníkoch aktivít Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov minimálne po dobu 5 rokov po skončení realizácie projektu.
 • 8.4 Takto poskytnutých osobných údajov je spracovateľom prevádzkovateľ v zmysle implementácie Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., ITMS: 312031B970; kontrolovaných Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje a všetkými následnými inštitúciami oprávnenými na kontrolu v zmysle príslušných zákonov.

ČLÁNOK 9

Záverečné ustanovenia

 • 9.1 Vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadia Všeobecnými podmienkami a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
 • 9.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
 • 9.3 Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Portáli.

V Bratislave, dňa 1.9.2017