Vedenie KOZ SR

Prezidentka KOZ SR

Monika Uhlerová

uhlerova@kozsr.sk

 Viceprezident KOZ SR

František Gajdoš

gajdos@kozsr.sk

Zjazd KOZ SR

Najvyšším orgánom konfederácie je Zjazd KOZ SR, zvolávaný Snemom KOZ SR najmenej raz za 4 roky, alebo ak o to požiadajú aspoň dve tretiny členov konfederácie. Volí prezidenta konfederácie, viceprezidenta konfederácie, členov Predstavenstva KOZ SR a revízorov účtov.

Snem KOZ SR

Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem prerokúva výsledky činnosti konfederácie za uplynulý rok a vytyčuje jej hlavné úlohy na ďalší rok. Zaujíma stanoviská k najzávažnejším spoločensko-politickým otázkam a udalostiam, ktoré majú zásadný význam pre odbory, zamestnancov alebo pre budovanie a upevňovanie demokratického ústavného zriadenia Slovenskej republiky. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom.

Rada predsedov odborových zväzov KOZ SR

Rada predsedov odborových zväzov KOZ SR je orgánom koordinácie členov konfederácie, miestom vzájomnej informovanosti odborových zväzov a platformou prípravy a schvaľovania strategických rozhodnutí konfederácie. Radu predsedov odborových zväzov tvoria predsedovia odborových zväzov, prípadne ich zástupcovia, ktorí získali mandát od svojich odborových zväzov. Členmi Rady predsedov odborových zväzov KOZ SR sú aj prezident a viceprezident konfederácie. Zvoláva ju Predstavenstvo KOZ SR podľa potreby, najmenej 3-krát za rok. Môže ju zvolať aj prezident konfederácie.

Predstavenstvo KOZ SR

Výkonným orgánom konfederácie je Predstavenstvo KOZ SR, ktoré riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami Snemu KOZ SR. Zodpovedá za plnenie programu konfederácie a hlavných úloh v príslušnom kalendárnom roku. Predstavenstvo má 11 členov, tvoria ho prezident, viceprezident KOZ SR a členovia Konfederácia odborových zväzov SR zastupujúci výrobné odborové zväzy a nevýrobné odborové zväzy. Predstavenstvo sa schádza jedenkrát mesačne.

Na hospodárenie konfederácie, jej orgánov, Kancelárie KOZ SR a právnických osôb zriadených konfederáciou, či je v súlade so Stanovami KOZ SR, s vnútornými predpismi schválenými orgánmi konfederácie, s rozhodnutiami orgánov konfederácie a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dozerajú revízori účtov.

Revízori účtov KOZ SR

Revízori účtov dozerajú na to, aby hospodárenie Konfederácie, jej orgánov, Kancelárie Konfederácie a právnických osôb zriadených Konfederáciou bolo v súlade so Stanovami Konfederácie, vnútornými predpismi schválenými orgánmi Konfederácie, rozhodnutiami orgánov Konfederácie a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozhodcovský senát KOZ SR

Rozhodcovský senát KOZ SR rieši spory medzi konfederáciou a jej členom o práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v KOZ SR a spory medzi členmi konfederácie navzájom.

Regionálne rady KOZ SR

V nadväznosti na vytvorenie vyšších územných samosprávnych celkov a prenos kompetencií týkajúcich sa najmä sociálnej oblasti do regiónov, KOZ SR konštituovala v spolupráci s odborovými zväzmi osem Regionálnych rád KOZ SR so sídlom v krajských mestách. Ich úlohou je najmä posilnenie pozícií v regiónoch a presadzovanie záujmov a požiadaviek odborových zväzov a KOZ SR. Zastupujú odborárov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy, zamestnávateľom, verejnoprávnym inštitúciám a ďalším subjektom daného regiónu.