Odbory v starostlivosti o zamestnancov pri ochrane ich základných práv v oblasti sociálnych i hospodárskych záujmov majú svoje dávne historické zázemie. Tradícia odborov v dohľade nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci pramení už v roku 1921, keď boli písomne vymedzené práva odborov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) zákonom č. 330/1921 Zbierky zákonov. Týmto predpisom získali odbory poverenie dohliadať nad zachovávaním základných ustanovení ochrany proti úrazom a zdravotných opatrení, právo upozorňovať na zistené nedostatky a vyžadovať ich odstránenie. Pri nerešpektovaní požiadaviek odborov na zjednanie nápravy zo strany zamestnávateľa mali odbory zastupujúce zamestnancov, ako významný účastník systému ochrany práce, právo dovolávať sa nápravy na orgány štátnej správy a na orgány štátnej inšpekcie ochrany práce.

Konfederácia odborových zväzov a odborové zväzy združené v Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vystupujú od roku 1990 ako oprávnení nástupcovia po orgánoch bývalého Revolučného odborového hnutia.

Postavenie odborov, právo a úlohy v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci sú zabezpečované v súlade s čl. 4. a čl. 6. dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí a Ústavou SR uvedenou v zbierke zákonov č. 460/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Právne predpisy platné v SR vymedzujú postavenie a úlohu odborov zákonom NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (najmä § 11a, § 39, § 146, § 147, § 148, § 149, § 233, § 235) a zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, s právom na výkon kontroly odborov nad bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov. Pri výkone odborovej kontroly odborové orgány vystupujú samostatne a nezávisle od orgánov inšpekcie práce a orgánov na ochranu zdravia a v plnom rozsahu uplatňujú pri tom svoje práva vyplývajúce z právnych predpisov.

Výkon odborovej kontroly nad BOZP zabezpečujú odborové zväzy združené v Konfederácii odborových zväzov SR. Systém výkonu odborovej kontroly je vybudovaný s prihliadnutím na vnútroštátne podmienky a zvyklosti v súlade s Dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, Smernicami a Odporúčaniami Európske únie.

Odborová kontrola je vykonávaná v súlade so Zákonníkom práce a zákonom o BOZP a je zameraná najmä na preventívne pôsobenie proti vzniku úrazov a poškodeniam zdravia pri práci, poradenstvo, poskytovanie pomoci zamestnávateľom pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a spoluúčasť na príprave a vykonávaní kontrolnej činnosti BOZP na pracoviskách.

Odborové zväzy zabezpečujú odborovú kontrolu u zamestnávateľov v príslušnom výrobnom odvetví. Na plnenie úloh týchto úloh v oblasti BOZP ustanovujú profesionálnych špecialistov – odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OI BOZP).

Profesionálni odboroví inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pôsobiaci v rámci KOZ SR najmä:

 • poskytujú odbornú pomoc základným odborovým organizáciám, odborárom, zamestnancom, ale i zamestnávateľom,
 • vykonávajú poradenskú a konzultačnú činnosť v otázkach ochrany práce,
 • na základe plánu kontrolnej činnosti alebo požiadavky základnej odborovej organizácie vykonávajú kontroly ochrany práce u príslušných zamestnávateľov,
 • zúčastňujú sa alebo sami vykonávajú vyšetrovanie alebo prešetrovanie príčin vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania, priemyselných otráv, porúch a havárií technických zariadení,
 • vyšetrujú sťažnosti členov odborov týkajúce sa ochrany práce,
 • vyjadrujú sa k návrhom predpisom na zaistenie BOZP,
 • a pod.

Zo zákona majú oprávnenie najmä:

 • vstupovať na pracoviská zamestnávateľov,
 • kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce,
 • pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov,
 • kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
 • navrhovať opatrenia na odstránenie nedostatkov a požadovať odstránenie zistených nedostatkov,
 • vyšetrovať príčiny pracovných úrazov, chorôb z povolania, priemyselných otráv a havárií technických zariadení a zúčastňovať sa na rokovaniach o nich,
 • požadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
 • v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov požadovať od zamestnávateľa prerušenie práce,
 • upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť aochranu zdravia pri práci,
 • predkladať orgánom inšpekcie práce návrhy na odstránenie nedostatkov,
 • a pod.

Odboroví inšpektori BOZP sa pri výkone svojej funkcie preukazujú svojím preukazom odborového inšpektora BOZP pôsobiaceho v rámci kontrolného systému BOZP KOZ SR ustanoveného v zmysle § 29 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. Pri svojej činnosti sa riadia „Jednotnou metodikou pre výkon odborovej kontroly“.

Výbory základných odborových organizácii

Základným článkom odborovej činnosti nad BOZP v podnikoch spadajúcich do pôsobnosti odborových organizácií združených v KOZ SR sú výbory základných odborových organizácií, ktoré pri presadzovaní a obhajobe práv svojich členov na úseku ochrany práce využívajú všetky zákonné prostriedky.

Výbory základných odborových organizácii majú právo najmä:

 • zúčastňovať sa na preverovaní pracovísk a zariadení pre zamestnancov z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • preverovať plnenie povinností zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady, dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisov o registrácii a evidencii pracovných úrazov, predpisov o náhrade škody za pracovné úrazy a choroby z povolania a predpisov ovybavovaní zamestnancov osobnými ochrannými a pracovnými prostriedkami,
 • organizovať účasť zamestnancov na BOZP,
 • zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
 • zúčastňovať sa na vyšetrovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • podávať návrhy na odstránenie nedostatkov a navrhovať zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia,
 • vyjadrovať súhlas s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydávanými zamestnávateľom.

Na plnenie úloh na zaistenie BOZP si základné odborové organizácie v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov navrhujú zástupcov zamestnancov pre BOZP, ktorých následne menuje zamestnávateľ. Zároveň si môžu ustanoviť funkcionára výboru ZO pre otázky BOZP.

Základné odborové organizácie navrhujú svojich zástupcov do komisie BOZP v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov (prípadne aj ďalších zástupcov do komisií zamestnávateľa, napr. poradenskej, kontrolnej, vyšetrovacej, odškodňovacej a pod., ak pôsobia u zamestnávateľa).

Zástupcovia zamestnancov pre BOZP vo svojej pôsobnosti najmä:

 • zhromažďujú pripomienky zamestnancov k otázkam BOZP, s ktorými oboznamujú zástupcu zamestnávateľa (nadriadeného),
 • kontrolujú, či vedúci zamestnanci vytvárajú na pracovisku priaznivé pracovné podmienky a či zaisťujú bezpečnú a zdravotne neškodnú prácu,
 • kontrolujú dodržiavanie predpisov o vybavovaní zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, preverujú ich funkčnosť a používanie,
 • preverujú poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov,
 • zúčastňujú sa na vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, havárií a porúch technických zariadení,
 • požadujú od vedúcich zamestnancov informácie o rizikách a spôsoboch ochrany proti nim,
 • požadujú od vedúcich zamestnancov informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zástupcovia zamestnancov vykonávajú kontrolu dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, upozorňujú na zistené nedostatky priameho nadriadeného a požadujú odstránenie zistených nedostatkov. V prípade neodstránenia týchto nedostatkov majú povinnosť upozorniť na to príslušnú odborovú organizáciu a na zjednanie nápravy majú právo podať podnet aj orgánom inšpekcie práce.

Zástupca zamestnancov pre otázky bezpečnosti práce je v našej legislatíve od roku 1996 nový inštitút, ktorý zastupuje zamestnancov na príslušnom pracovisku. Jeho zavedenie, výkon funkcie, financovanie jeho činnosti zamestnávateľom a poskytovanie ochrany a úľav v práci vyplýva z príslušných požiadaviek Dohovoru MOP č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí, smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 89/391, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Zamestnanec je so svojimi požiadavkami v oblasti BOZP oprávnený obrátiť sa na zástupcov zamestnancov pre otázky BOZP, odborové orgány a orgány inšpekcie práce.