Sme aktívnou súčasťou svetových a európskych odborov

Potrebu medzinárodnej spolupráce pri obhajobe a presadzovaní potrieb a požiadaviek zamestnancov si odbory uvedomili krátko po svojom konštituovaní a získaní prvých skúseností zo svojej činnosti.

Medzinárodná odborová solidarita sa vždy týkala vzájomnej podpory pri presadzovaní lepších pracovných a životných podmienok zamestnancov. Intenzívnejšia spolupráca, koordinácia činnosti a postupov odborov bola reakciou najmä na vytváranie nadnárodných spoločností. V procese globalizácie nadobúda táto spolupráca čoraz väčší význam. Sú to práve odbory, ktoré môžu novou kvalitou medzinárodnej spolupráce úspešne čeliť negatívnym dopadom alebo ich do značnej miery eliminovať.

Členstvo KOZ SR v medzinárodných organizáciách

Novovzniknutá Československá konfederácia odborových zväzov (ČSKOZ), ako aj KOZ SR od prvých chvíľ svojho vzniku vyvíjali úsilie, aby boli čím skôr akceptované medzinárodným a európskym spoločenstvom slobodných a demokratických odborov a prijaté do ich radov ako dôveryhodný a rovnoprávny subjekt.

Na základe prihlásenia sa k princípom, cieľom a stanovám slobodného a demokratického odborového hnutia bola ČSKOZ 9. mája 1990 prijatá za člena Medzinárodnej konfederácie slobodných odborov (MKSO). Po poľskej Solidarite bola druhou členskou organizáciou z krajín strednej a východnej Európy.

Po rozdelení ČSFR a vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky Konfederácia odborových zväzov SR spolu s Českomoravskou konfederáciou odborových zväzov prebrali 23. novembra 1993 od svojej predchodkyne všetky jej dovtedajšie práva a povinnosti vrátane medzinárodných práv a záväzkov. Výkonný výbor MKSO potvrdil nástupnícke práva oboch národných odborových ústrední a 3. decembra 1993 sa KOZ SR ako samostatný subjekt stala členom Medzinárodnej konfederácie slobodných odborov. V decembri 2006 sa MKSO zlúčila so Svetovou organizáciou práce (WCL), čím sa konštituovala pod novým názvom Medzinárodná odborová konfederácia (MOK) ako odborová centrála celosvetového charakteru.

Na 16. zjazde MKSO v júni 1996 KOZ SR získala miesto prvého titulárneho zástupcu vo Výkonnom výbore na obdobie rokov 1996 až 2000 a jedným z viceprezidentov MKSO sa stal prezident KOZ SR. Najskôr to bol Alojz Engliš, po ňom Ivan Saktor. V súčasnosti je prezident KOZ SR Jozef Kollár členom Výkonného výboru MOK. Jej teritoriálnou súčasťou je Paneurópska regionálna rada (PERC), ktorej členom je aj KOZ SR.

Dňa 9. decembra 1993 bol KOZ SR priznaný štatút pozorovateľa v Európskej odborovej konfederácii (EOK). EOK vystupuje ako predstaviteľ zamestnancov voči zväzom zamestnávateľov a orgánom Európskej únie. Cieľom jej úsilia je upevniť demokratický charakter európskych inštitúcií a zabezpečiť integračným procesom potrebný sociálny rozmer. Dňa 1. januára 1996 sa KOZ SR stala právoplatným riadnym členom tejto európskej odborovej centrály. Akt prijatia konfederácie do EOK je o to významnejší, že o takmer desaťročie predstihol vstup našich vládnych štruktúr do EÚ v roku 2004.

V súčasnosti je prezident KOZ SR Jozef Kollár členom Výkonného výboru EOK. V roku 2016 bol prezident KOZ SR Jozef Kollár zvolený do Riadiaceho výboru EOK a za viceprezidenta EOK pre strednú a východnú Európu. Aktivity a členstvo v EOK mali a majú pre KOZ SR kľúčový význam v príprave na postupné zapájanie sa do európskeho sociálneho dialógu.

Medzinárodná odborová konfederácia (MOK)

www.ituc-csi.org
Európska odborová konfederácia (EOK)

www.etuc.org
Činnosť v rámci Medzinárodnej organizácie práce

Dňa 22. januára 1993 bola Slovenská republika prijatá za člena Organizácie spojených národov a náš štát sa stal aj riadnym členom Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v Ženeve. KOZ SR pripisuje veľký význam svojim vzťahom s touto organizáciou, pretože jej tripartitný charakter zaisťuje účasť odborov na tvorbe, dodržiavaní a presadzovaní hospodárskych a sociálnych práv, medzinárodných pracovnoprávnych noriem a odporúčaní.

Medzinárodná organizácia práce je tripartitnou organizáciou. Každú jej členskú krajinu zastupuje štvorčlenná delegácia, z ktorej dvaja zastupujú vládu, jeden zamestnávateľov a jeden zamestnancov.

Odborným gestorom Slovenskej republiky pre vzťahy s MOP je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dohovory MOP tvoria Medzinárodný zákonník práce, po ratifikácii v členských krajinách sa stávajú právne záväzné, čím podliehajú aj medzinárodnému dohľadu. Slovenská republika patrí medzi tie krajiny, ktoré ratifikovali všetky najvýznamnejšie Dohovory MOP. Delegácia KOZ SR je každoročne súčasťou tripartitnej delegácie na rokovaniach Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve.

Medzinárodná organizácia práce (MOP)

www.ilo.org
V spoločnosti ekonomicky vyspelých krajín sveta

Dňa 14. decembra 1994 odovzdaním Memoranda vlády SR Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa začal proces posudzovania prijatia nášho štátu do tejto organizácie hospodársky najvyspelejších krajín sveta. Zamestnancov v OECD zastupuje Odborový poradný výbor (TUAC) so sídlom v Paríži.

Hlavným cieľom organizácie je dosiahnuť najvyšší trvalý ekonomický rast a zamestnanosť, podporiť ekonomický a sociálny blahobyt krajín OECD, stimulovať a harmonizovať úsilie členských krajín pri pomoci rozvojovým štátom, rozširovať svetový obchod na multilaterálnej a nediskriminačnej báze.

Prostredníctvom TUAC majú odbory možnosť konzultovať otázky politického i technického významu v najrôznejších výboroch a komisiách OECD. KOZ SR udržiavala a prehlbovala kontakty s TUAC, získavala od neho cenné informácie. KOZ SR má v pracovných komisiách TUAC stále zastúpenie, čo zjednodušuje prenos informácií a realizáciu záverov jednotlivých komisií.

Odborový poradný výbor (TUAC)

www.tuac.org
Činnosť v rámci poradných výborov EK

Konfederácia odborových zväzov SR má svoje zastúpenie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV), ktorý je poradným orgánom Európskej únie a všetkých jej inštitúcií. Členovia EHSV zastupujú vo svojich krajinách široké spektrum hospodárskych, sociálnych a kultúrnych záujmov a vytvárajú tak prepojenie medzi EÚ a organizáciami občianskej spoločnosti v členských štátoch.

Konfederácia odborových zväzov SR má svoje zastúpenie aj v Európskej nadácii pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND). Cieľom nadácie je prispievať k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok prostredníctvom opatrení určených na zvyšovanie a rozširovanie vedomostí, ktoré môžu podporiť tento vývoj.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

www.eesc.europa.eu
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

www.eurofound.europa.eu
Bilaterálne vzťahy s odborovými centrálami v susedných krajinách a krajinách EÚ

Medzinárodnú činnosť KOZ SR na multilaterálnej úrovni rozvíjajú a dopĺňajú bilaterálne vzťahy s jednotlivými partnerskými národnými centrálami a ich odborovými zväzmi. Ide o rozmanité formy a pestrú škálu vzťahov, od účasti delegovaných zástupcov na zjazdoch partnerských organizácií, konferenciách a pracovných seminároch, po vysielanie lektorov pre odborové vzdelávanie či výmenu informačných a študijných materiálov.

Intenzívne kontakty udržiava KOZ SR s mnohými odborovými centrálami najmä v Európe.

Okrem pokračovania nadštandardnej spolupráce s Českomoravskou konfederáciou odborových zväzov (ČMKOS) má blízke vzťahy aj s Rakúskym odborovým zväzom (ÖGB), Nemeckou odborovou centrálou (DGB), s poľskými či maďarskými odborovými centrálami.

Viedla k tomu najmä potreba intenzívnejšej výmeny poznatkov a skúseností na riešenie problémov príznačných pre transformáciu hospodárstva na trhové podmienky a výstavbu nových demokratických inštitúcií v stredoeurópskom priestore.

Okrem bilaterálnej spolupráce KOZ SR konzultuje spoločný postup s demokratickými odborovými centrálami krajín Vyšehradskej štvorky (V4) pri riešení sociálno-ekonomických problémov i pri novelizácii sociálneho zákonodarstva. Vzájomne konzultujú a koordinujú spoločné postupy pri predkladaní stanovísk k rezolúciám i k ďalším dokumentom EOK.

Organizovanie pravidelných regionálnych odborárskych summitov na úrovni prezidentov je výsledkom zintenzívnenia medzinárodnej spolupráce.

V polovici 90. rokov bola veľmi intenzívna spolupráca s americkou odborovou centrálou AFL-CIO realizovaná hlavne prostredníctvom poskytovania odborného know-how organizovania sa v odboroch, pomoci pri kolektívnom vyjednávaní či sledovania porušovania práv zamestnancov. Pod jej záštitou sa v roku 1998 uskutočnila veľká medzinárodná konferencia Odbory – voľby – politika za účasti zástupcov odborových centrál z Maďarska, Poľska a Českej republiky a ďalších významných osobností z politického a verejného života na Slovensku.

Nemenej významná je spolupráca s nemeckou Nadáciou Friedricha Eberta, ktorá sa datuje už od 90. rokov 20. storočia. Základnými okruhmi spolupráce sú spoločenská, hospodárska a sociálna politika a oblasť pracovných vzťahov. KOZ SR sa podieľala aj na seminároch ETUI.  Európsky odborový inštitút je nezávislé výskumné a tréningové centrum Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK), ktorá zastrešuje jednotlivé európske odborové zväzy do jednej európskej organizácie.

ETUI umiestňuje svoje odborné kapacity – získané najmä v rámci jej väzieb s vysokými školami, akademickými a odbornými sieťami – do služby záujmov pracovníkov na európskej úrovni a posilnenia sociálneho rozmeru Európskej únie.

Európsky odborový inštitút (ETUI)

www.etui.org

Kontaktná osoba je Miroslav Hajnoš, hajnos@kozsr.sk