Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR)

 • je dobrovoľné združenie odborových zväzov a im na úroveň postavených odborových združení v Slovenskej republike, ktoré sa združili kvôli obhajobe práv a oprávnených záujmov členov odborov – odborárov.

Základným cieľom KOZ SR

 • je prispieť k rozvoju slobody, sociálnej spravodlivosti a solidarity tak, aby každý zamestnanec mohol viesť zmysluplný život pri plnom rozvíjaní osobnosti a schopnosti každého muža alebo ženy so zárukou ľudských a občianskych práv v rámci demokratickej spoločnosti, vyznávajúcej princípy sociálne orientovaného trhového hospodárstva.
 • je združovať odborové zväzy a odborové združenia na obhajobu práv odborárov a na presadzovanie ich ekonomických, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s vykonávaním ich zamestnania a povolania.

Konfederácia odborových zväzov SR sa usiluje najmä o:

 • upevnenie demokratického právneho štátu a jeho demokratického zriadenia,
 • rozvoj slobody občanov,
 • rozvojovú hospodársku politiku štátu,
 • odstránenie všetkých foriem diskriminácie,
 • podstatné zníženie nezamestnanosti,
 • vytváranie nových pracovných príležitostí a o vytváranie takých nástrojov na trhu práce, ktoré zabezpečia čo najvyššiu zamestnanosť,
 • posilnenie tripartizmu a princípov sociálneho dialógu,
 • posilnenie odborových práv a práv zamestnancov v pracovnom práve, v sociálnom zabezpečení a v kolektívnom vyjednávaní,
 • posilnenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • sústavné zhodnocovanie ceny práce.