V rámci jednej z podaktivít Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu je cieľom vytvoriť 18 analytických výstupov. Táto aktivita je základný pilierom sociálneho dialógu a zameriava sa na posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov.

Cieľom je, aby materiály obsahovali návrhy na realizáciu opatrení, ktoré môžu účinne prispieť k realizácii politík v rôznych oblastiach. Materiály budú rovnako slúžiť sociálnym partnerom ako vysoko odborné podklady pri ich práci od najnižšej regionálnej úrovne sociálneho dialógu, cez národnú úroveň v rámci Hospodárskej a sociálnej rady, kolektívneho vyjednávania na najvyššej úrovni, v rámci odvetví či na medzinárodnej úrovni v rámci členstva sociálnych partnerov v európskych štruktúrach. Výstupy z aktivity môžu slúžiť napr. ako návrhy opatrení, zákonov resp. ich novelizácii, skvalitnenia postavenia zamestnancov a zamestnávateľov resp. ako základ pre expertnú diskusiu v rámci tripartitného sociálneho dialógu s cieľom nájsť vhodné riešenie problematickej oblasti.

Aktivita prispeje k hlavnému cieľu – profesionalizácii sociálneho dialógu – a to využitím kvalitnejšej odbornej pripravenosti sociálnych partnerov v oblasti aktivít sociálneho dialógu na základe spracovaných vysoko odborných analytických materiálov.

P.č.Analytický výstupAutorský kolektívStiahnuť analytický výstup ČlánokWebinár
1.EXTENZIA KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV VYŠŠIEHO STUPŇA – PRINCÍP, REALIZÁCIA, DOPADYJUDr. Monika Benedeková, Mgr. Michal Drobný, Mgr. Martina Bartovicová, JUDr. Mária Kasanová, Mgr. Ivana Stolárová, Ing. Mgr. Jozef KrabáčTUTUTU
2.HOSPODÁRSKE A SOCIÁLNE DOPADY PRIEMYSLU 4.0Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. , Mikuláš Luptáčik, doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. Patrik Jankovič, PhD., Ing. Erika Majzlíková, PhD., Ing. Monika Martišková, Ing. Katarína Ondrejičková, Ing. Viktória Švardová, Ing. Matej VitálošTUTUTU
3.PRACOVNÝ PROCES A PSYCHICKÁ INTEGRITA ČLOVEKA./ PSYCHOLOGICKÉ RIZIKÁ NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY A ICH VPLYV NA OSOBNOSTNÉ LIMITY ZAMESTNANCOV.PhDr. Agnesa Číková, PhDr. Renáta Jamnická, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Mgr. Nina LetkováTUTUTU
4.ANALÝZA PRODUKTIVITY PRÁCE, SPÔSOBOV JEJ VÝPOČTU NA NÁRODNEJ ÚROVNI, POROVNANIE S KRAJINAMI EÚ V NADVÄZNOSTI NA MZDOVÚ ÚROVEŇ (MINIMÁLNU MZDU A PRIEMERNÚ MZDU) KRAJINY.Ing. Ján Košta, CSc., Ing. Gabriela Dováľová, PhD., Ing. Boris Hošoff, PhD., Ing. Martin Hudcovský, PhD., Ing. Karol Morvay, Ing. Jaroslav VokounTUTU
5.ANALÝZA SÚLADU SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI BOZP S POŽIADAVKAMI, KTORÉ VYPLÝVAJÚ PRE SR V SÚVISLOSTI S JEJ ČLENSTVOM V EU, T.J. S POŽIADAVKAMI DOHOVOROV MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE A SMERNICAMI EHS.Mgr. Peter Rampašek, Ing. Laurencia Jančurová, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Ing. Jozef Kováčik, Ing. Michal Kukolík, Ing. Tímea Szabóová, Ing. Alexander TažíkTUTU
6.REGIONÁLNY SOCIÁLNY DIALÓGProf. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., PhDr. Monika Uhlerová, PhD.TUTU
7.ZAMESTNANOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE. IDENTIFIKÁCIA POTRIEB, ŠTRUKTÚRY A ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV V ŠTÁTNEJ A VEREJNEJ SPRÁVE A ICH VPLYV NA TRH PRÁCE. SPÔSOBY ODMEŇOVANIA V ŠTÁTNEJ SPRÁVE, SÚČASNÝ STAV – ŠTRUKTÚRA A ICH VPLYV NA TRH PRÁCE.Ing. Michal Feik, Mgr. Zuzana Čižmáriková, Phd. MPH, JUDr. Jozef Gabík, PhD., Ing. Tatjana Koperová, Ing. Daniela PochybováTU
8.SITUAČNÁ ANALÝZA NELEGÁLNEJ PRÁCE NA SLOVENSKU. FORMY NELEGÁLNEJ PRÁCE, ICH VÝSKYT A NÁVRH OPATRENÍ PRE ICH POTLÁČANIEIng. Ivan Majer, PhD, Ing. Laurencia Jančurová, Ing. Michal Kukolík, Ing. Michaela Masláková, MBA, Ing. Jana Mochňacká, Mgr. Miroslava MošonováTU
9.BARIÉRY ČLENSTVA V ODBOROCH 1: ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ČLENSKEJ ZÁKLADNE ODBOROVÝCH ZVÄZOV ZDRUŽENÝCH V KOZ SR A PRÍČINY ÚBYTKU ČLENSTVAPavol Adámek, Monika Benedeková, Ján Šlauka,
Adam Šumichrast, Ingrid Vrkočová,
TU
10.PRÍSTUPY ZABEZPEČOVANIA ŽIVOTNÉHO MINIMA OBYVATEĽOV VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ A SR. VZŤAH ŽIVOTNÉHO MINIMA K MINIMÁLNEJ MZDE A PRIEMERNEJ MZDERastislav Bednárik, Vladimír Bačišin, Gabriela Dováľová, Boris Hošoff, Ján Košta, Brian KönigTU
11.REALIZÁCIA POLITÍK V OBLASTI ZAMESTNANOSTI Z POHĽADU SOCIÁLNYCH PARTNEROV, ZAVEDENIE SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY VEREJNÝCH SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI, HODNOTENIE DOPADOV AKTÍVNYCH OPATRENÍ TRHU PRÁCEMgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ing. Marta Hašková, Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Mgr. Michaela Mudroňová, Mgr. Zuzana Polačková, PhD.TU
12.VYUŽÍVANIE FLEXIBILNÝCH FORIEM ZAMESTNÁVANIA A ICH DOPADY NA EKONOMIKU, ROZSAH NEŠTANDARDNÝCH FORIEM PRÁCE A SOCIÁLNY STATUS ZAMESTNANCA – AKTÍVNE STARNUTIE OBYVATEĽSTVARNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Mgr. Michal Drobný, JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M., prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD., Ing. Erika Ľapinová, PhD., Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD.TU
13.VPLYV ODBOROV NA POLITIKU TRHU PRÁCE, ANALÝZA INŠTITUCIONÁLNYCH FAKTOROV A NÁKLADOVOSTI NEZAMESTNANOSTI, KTORÉ DETERMINUJÚ VÝVOJ NEZAMESTNANOSTIIng. Ivan Lichner, PhD., doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Martin Hudcovský, PhD., Ing. Miroslava Jánošová, PhD., Ing. Ľubomír Kadlečík, Ing. Viktor MrázTU
14.METÓDY STANOVOVANIA MNOŽSTVA A TEMPA PRÁCE V SRPhDr. Mojmír Kališ, PhD., Mgr. Dagmar Dubravčíková, Ing. Vladimír Hoždora, Mgr. Eva Klimová, Mgr. Nina LetkováTU
15.BARIÉRY ČLENSTVA V ODBOROCH 2: ANALÝZA KĽÚČOVÝCH PRÍČIN ÚBYTKU ČLENOV A„HUSTOTY“ ODBOROV VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ A TECHNIKY NÁBORU NOVÝCH ČLENOVJUDr. Ingrid Vrkočová, JUDr. Monika Benedeková, Ing. Adrián Kuka, PhD., Bc., Mgr. Adam ŠumichrastTU
16.ZDRAVOTNÉ POISTENIE – ZDRAVOTNÁ DAŇ.
FINANCOVANIE A FUNGOVANIE SYSTÉMU
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Ing. Anna Golianová, MBA – garantka výstupu, Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA, JUDr. Andrea Jandzíková Lukáčová, JUDr. Miroslav Kováč, MBA, JUDr. Ján Novák, MPHTU
17.IDENTIFIKÁCIA POTREBNÝCH ZMIEN V DÔCHODKOVOM SYSTÉME SR – NÁVRH REFORMY EXISTUJÚCEHO SYSTÉMU Z POHĽADU KOZ SR V SPOLUPRÁCI SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI Z DÔVODU VYTVORENIA PODMIENOK PRE JEHO DLHODOBÚ UDRŽATEĽNOSŤMgr. Tomáš Miklošovič, PhD., doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Miroslava Jánošová, PhD., Ing. Marta Hašková, Ing. Ivan Lichner, PhD., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.TU
18.BARIÉRY ČLENSTVA V ODBOROCH 3: STRATÉGIA BUDOVANIA NOVÝCH KAPACÍT ODBOROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKEMgr. Ján Košč, JUDr. Monika Benedeková, Mgr. Michal Bučko, Ing. Adrián Kuka, PhD., Bc., Mgr. Adam Šumichrast, JUDr. Ingrid VrkočováTU


19.Možnosti nastavenia metodiky skúmania kvality zamestnaneckého prostredia na SlovenskuMgr. Ján Košč; Doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD. DrSc.; Ing. Ján Košta, CSc.; Ing. Anton Marcinčin, PhD.; Zuzana Polačková, PhD.; Bc., Mgr. Adam ŠumichrastTU
20.Zásady vekového manažmentu v praxi a možnosti uplatnenia zásad v kolektívnom vyjednávaníMichal Němec; Mgr. Eva Bútorová, PhD.; Mgr. Michal Drobný; Ing., Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA; RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.; Ing. Erika Ľapinová, PhD.; Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA; Ing. Boris VaňoTU
21.Podpora aktívneho starnutia a podpora striebornej ekonomiky v kontexte globálnych zmien a starnutia obyvateľstva     SlovenskaMichal Němec; Mgr. Eva Bútorová, PhD.; Ing. Laurencia Jančurová; prof. PaeDr. Peter Jusko, PhD.; Ing. Boris VaňoTU
22.Spravodlivá transformáciaIng. Anton Marcinčin, PhD. , JUDr. Monika Benedeková, Ing. Andrea Dubecová, PhD., Mgr. Patrik Gažo, Mgr. Ján Košč, Ing. Katarína LukáčováTU
23.Analýza aktuálnych  zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore vzdelávania, výchovy a športuIng. Pavel Ondek,Mgr. Michal Rehúš. PhD., Mgr. Alexandra Ostertágová, PhD,
Mgr. Beáta Ďurišová, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Prof. RNDr, Jozef Hvorecký, PhD., Mgr. Ingrid Kováčová, Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.
TU
24. Analýza aktuálnych  zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kožeJUDr. Marta Brodzianska, Ing. Dušan Gajdúšek, Ing. Mariana Jašeková, Erika Lőrinczová, Ing. Ľudovít Mičuda, Ing. Dušana ObešlováTU

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk