STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Postoj Konfederácie odborových zväzov SR k predčasným parlamentným voľbám 2023

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu. Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy […viac]

AKTUALITY

ZAMESTNANCI ROZHODNÚ! Veľká predvolebná debata KOZ SR s lídrami politických strán

Cieľom tejto našej debaty (20.9.2023) bolo umožniť našim členom – voličom, ale aj verejnosti, získať komplexný obraz odborných znalostí, politických programov a riešení, ktoré politické strany a hnutia ponúkajú a ich prípadné prelínanie s našim programom a hodnotami, ktoré odbory presadzujú a zastávajú. Zástupcov politických strán sme sa napríklad pýtali […viac]

AKTUALITY

Súvislosti minimálnej mzdy nie je možné prehliadať

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 je známa už viac ako dva týždne. Aj napriek existencii automatu, garantujúceho jej každoročný nárast, využili sociálni partneri potenciál bipartitného sociálneho dialógu a dohodli sa na jej výške vyššej ako garantuje zákon. V rámci tejto témy je dôležité zdôrazniť ešte niekoľko súvislostí, a to, že Zákonník […viac]

AKTUALITY

SNP – Jedinečný príklad skutočných charakterov

KOZ SR vyjadruje úctu odvahe a statočnosti všetkých účastníkov Povstania, občanov Slovenska a iných európskych národov, ktorí so zbraňou v ruke prispeli do národného boja za oslobodenie spod fašizmu. 8. ročník mestského antifašistického festivalu „Povstanie pokračuje“ je organizovaný pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania 29. augusta 2023 v Bratislave. […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Prečo chýbajú na trhu práce zamestnanci?

Pracovná migrácia, ako domáca, tak aj zahraničná, je prakticky najefektívnejším spôsobom zabezpečenia potrieb pracovného trhu v prípade nedostatku disponibilnej pracovnej sily vo všeobecnosti, ako aj v špecifických profesiách. Slovensko patrí v rámci EÚ nielen medzi krajiny s vysokou mierou vnútornej migrácie za prácou, ale radí sa aj k štátom s najvyššou […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

21.8.2023 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR

Po letnej prestávke a prvýkrát pod vedením dočasne poverenej ministerky práce sa dnes konala tripartita. Prerokovávali sa materiály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ministerstva práce vrátane sumy mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2024, ako aj materiály predložené na žiadosť sociálnych partnerov. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých […viac]

AKTUALITY

DOHODA O MINIMÁLNEJ MZDE MÁ DÔLEŽITÝ SPOLOČENSKÝ ODKAZ

HSR SR sa dnes zaoberala aj výškou minimálnej mzdy pre budúci rok. V termíne do 15. júla totiž sociálni partneri nedospeli k dohode, avšak Zákon o minimálnej mzde umožňuje rokovať na tripartitnej úrovni do konca augusta, čo dnes sociálni partneri aj využili. Sociálni partneri dospeli k dohode na sume mesačnej minimálnej mzdy pre […viac]

AKTUALITY

Sme otvorení umelej inteligencii? Odpoveďou by mala byť adaptabilita

Nie je to otázka ďalekej budúcnosti. V horizonte niekoľkých rokov sa umelá inteligencia stane súčasťou života, prioritne toho pracovného. Veľké firmy ju už postupne skúšajú a pretavujú do svojich výrobných procesov. Je však pochopiteľné, že umelá inteligencia vzbudzuje akýsi strach, no netreba sa jej báť. Zhodli sa na tom odborníci na festivale […viac]

AKTUALITY

Výročný seminár ETUI: Ochrana zamestnancov pred chemikáliami

Dňa 27. – 28. júna 2023 sa v Bruseli konal tohtoročný výročný seminár Európskeho inštitútu pre odborné vzdelávanie (ETUI) zameraný na tému ochrany zamestnancov pred chemikáliami. Zúčastnili sa ho zástupcovia odborov z 15 európskych krajín, ktorí mali za úlohu koordinovať činnosti v oblasti prevencie chemických rizík pri práci. KOZ SR […viac]