Ak u zamestnávateľa, kde pracujete, pôsobí základná odborová organizácia, je potrebné vyhľadať jej predsedu. Ten vám poradí, ako ďalej postupovať.

Ak u zamestnávateľa, kde pracujete, nepôsobí základná organizácia, vyhľadajte odborový zväz, pod ktorého pôsobnosť patrí firma, kde ste zamestnaný. Ďalšie kroky vám poradí zamestnanec príslušného odborového zväzu.

Samozrejme, je možné založiť novú základnú odborovú organizáciu na pracovisku.

V zmysle § 230 ods. 1 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) odborová organizácia je občianske združenie podľa osobitného predpisu. Odborová organizácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu.

Z uvedeného vyplýva, že najprv musí odborová organizácia vzniknúť a následne informuje zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia s predložením zoznamu členov odborového orgánu.

Z hľadiska založenia odborovej organizácie u zamestnávateľa je rozhodujúci zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, keďže odborová organizácia je občianske združenie podľa osobitného predpisu, ktorým je uvedený zákon č. 83/1990 Zb.

Zákonnou podmienkou vzniku odborovej organizácie je doručenie návrhu na jej evidenciu Ministerstvu vnútra SR. Odborová organizácia sa v zmysle zákona stáva právnickou osobou, t. j. právnym subjektom dňom nasledujúcim po tom, keď ministerstvu vnútra bol doručený návrh na jej evidenciu. Ak je návrh na evidenciu doručený ministerstvu vnútra napr. 10. 6. 2017, odborová organizácia vniká dňom 11. 6. 2017.

Návrh na evidenciu odborovej organizácie môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov („prípravný výbor“). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. K návrhu pripoja stanovy vo dvoch vyhotoveniach. Z toho vyplýva, že ministerstvu musia byť predložené 2 dokumenty, a to návrh na evidenciu a stanovy.

K návrhu je potrebné pripojiť stanovy odborovej organizácie vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musí byť uvedené:

  1. názov odborovej organizácie,
  2. sídlo,
  3. cieľ jej činnosti,
  4. orgány odborovej organizácie, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene organizácie,
  5. ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
  6. zásady hospodárenia.

Správny poplatok sa platí vo výške 66 €.

Na internete sa nachádzajú stanovy viacerých odborových organizácií, ktoré môžu byť použité ako podklad pri tvorbe návrhu vlastných stanov.