Misia Klientskeho centra odborov

  • Pomáhame ľuďom. Veríme, že každý človek je schopný zmeny, preto vytrvalo a koncentrovane hľadáme spoločné riešenia. Vytvárame spojenia s ľuďmi, organizáciami, pre komplexný rast a spokojnosť nášho klienta.

Etické zásady Klientskeho centra odborov (ďalej KCO)

  • Iniciatívnosť, kreativita, empatia. KCO a jej personál sa úprimne snažia pomôcť klientovi. V spolupráci s klientom hľadajú štandardné, ale aj kreatívne riešenia. Zároveň rešpektujú právo klienta na jeho nezávislé a slobodné rozhodnutia.
  • Otvorenosť. KCO je otvorené pre pomoc klientovi bez rozdielu pohlavia, rasy, náboženstva a zdravotného stavu.
  • Diskrétnosť, dôvernosť a dôstojnosť. Práca personálu KCO je postavená na úcte ku klientovi. Personál rešpektuje súkromie klienta a zachováva zásadu mlčanlivosti o všetkých dôverných informáciách získaných počas práce s klientom. Personál KCO sa nepodieľa na žiadnej diskriminácii klienta, vyhýba sa akémukoľvek znevažovaniu klienta a zabezpečuje ochranu osobných údajov klienta podľa platnej legislatívy SR.