Analytické výstupy      Klientske centrum     Vzdelávacie aktivity

Základné informácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) implementuje národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len NP PKSD).

Prijímateľ:      IA MPSVR SR

Partneri:

 • Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 • Asociácia priemyselných zväzov (APZ)

Alokácia:        16 969 256,73 EUR zo zdrojov EÚ

Realizácia:      7/2018 – 11/2023

Cieľ projektu:

Vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

Cieľové skupiny:

 • sociálni partneri
 • zamestnanci
 • zamestnávatelia
 • inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci

Hlavná aktivita:

NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom nižšie uvedených podaktivít.

Podaktivity:

 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom analytickej činnosti
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpornej expertnej činnosti
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom vzdelávania a stáží
 • Osveta a odborné podujatia
 • Expertné workshopy
 • Koordinácia a vecné riadenie projektu – podporná aktivita

Podporná aktivita:

Publicita, informovanosť a podporné činnosti

 

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk