Správa: Chcela by som sestre darovať byt, čo musí zmluva obsahovať a aký je postup po podpise zmluvy?

Odpoveď: Darovacia zmluva, ak je predmetom darovania byt, musí byť písomná a jej náležitosťami je:

 • označenie zmluvných strán – kto je darca a obdarovaný, a to označením ich mena, priezviska, vrátane rodného priezviska, dátumu narodenia, rodného čísla a trvalého pobytu (takéto označenie je potrebné pre potreby katastrálneho úradu, ak darujete nehnuteľnosť),
 • označenie daru – je potrebné presne špecifikovať, čo sa daruje. Pri nehnuteľnostiach je potrebné označiť katastrálne územie, obec, okres, register, číslo parcely, výmeru, druh pozemku, číslo LV, súpisné číslo, číslo bytu, číslo poschodia, číslo bytového vchodu, spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach a zariadeniach domu, prípadne aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu, ak darujete len časť nehnuteľnosti,
 • ak darujete byt, prílohou zmluvy musí byť vyhlásenie správcu, že darca nemá nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Tieto náležitosti sú povinné. Vhodné je ďalej uviesť:

 • určenie lehoty na odovzdanie nehnuteľnosti – lehoty, do ktorej má darca odovzdať nehnuteľnosť obdarovanému,
 • uvedenie stavu meračov energií – v prípade darovania domu, bytu alebo inej budovy uviesť aj stav meračov.
 • prehlásenia darcu, že môže s nehnuteľnosťou voľne nakladať, že nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadnym právom inej osoby, že k nehnuteľnosti sa neviažu žiadne nezaplatené dane alebo poplatky.

 

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov určuje na túto zmluvu ďalšie požiadavky, a to:

 • popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,
 • vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome,
 • určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,
 • úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,
 • vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,
 • zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada,
 • vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,
 • úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov.

Pre úspešné zavŕšenie procesu darovania, je potrebné podať tzv. návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Obdarovaný nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti až vtedy, keď kataster povolí vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Po uzatvorení darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je preto potrebné ešte overiť podpisy a to buď u notára, alebo na matričnom úrade. Stačí overiť podpis darcu na darovacej zmluve (na dvoch rovnopisoch, ktoré predkladáte katastru). Podpis obdarovaného nemusíte nevyhnutne úradne overiť.

Posledným krokom je podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti.  Návrh môže podať buď darca alebo obdarovaný. Nie je potrebné, aby ho podali obe strany súčasne. K návrhu je potrebné pripojiť darovaciu zmluvu v dvoch vyhotoveniach.

Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva je spojené so zaplatením  poplatku. Tento poplatok je spravidla vo výške 66 Eur. Ak chcete, aby kataster konal rýchlejšie (aby rozhodol do 15 dní), je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 266 Eur. Ak chcete ušetriť, môžete podať návrh na vklad elektronicky, vtedy zaplatíte poplatok 33 eur, resp. 133 eur, ak žiadate urýchlené rozhodnutie. Ak nemáte možnosť podať návrh elektronicky, môžete ešte pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva podať tzv. oznámenie o zamýšľanom návrh na vklad. Po tomto oznámení musíte do 90 dní podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra. Podstatou oznámenia je, že kataster upozorníte na podanie návrhu na vklad. Ak podáte aj oznámenie o zamýšľanom návrhu, platí sa poplatok len vo výške 51 Eur.

Kataster by následne mal o návrhu na vklad rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu v prípade, ak návrh neobsahuje žiadne chyby. Ak je všetko v poriadku, kataster vydá rozhodnutie o vklade. Na základe tohto rozhodnutia kataster zapíše obdarovaného ako vlastníka predmetnej nehnuteľnosti do katastra. Týmto rozhodnutím sa celý proces darovania nehnuteľností končí. V prípade ak kataster nevydá rozhodnutie do 30 dní, môžete žiadať o vrátenie poplatku, ktorý ste zaplatili.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk