Správa: Mám nárok na dávku garančného poistenia, ak mám so zamestnávateľom dohodu o vykonaní práce a kedy sa zamestnávateľ považuje za platobne neschopného?

Odpoveď: Dávka garančného poistenia je dávka vyplácaná po splnení zákonných podmienok zo základného fondu garančného poistenia. Slúži na uspokojenie nárokov z pracovnoprávneho vzťahu v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Nárok na dávku z garančného poistenia má zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný a neuspokojoval nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu:

 • pracovný pomer,
 • dohoda o vykonaní práce,
 • dohoda o brigádnickej práci študentov,
 • dohody o pracovnej činnosti,
 • člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 % alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %.

Nárok na výplatu dávky garančného poistenia vznikne splnením podmienok nároku a podaním žiadosti o jej priznanie.

Zamestnávateľ je platobne neschopný, ak:

 • bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo
 • súd začal konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je:

 • deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu
 • deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania, ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa osobitného predpisu.

Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak:

 • pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa,
 • bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený
 • je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 % alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %.

Zamestnanec si uplatňuje nárok na dávku garančného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd, alebo podľa sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky. Zamestnanec si uplatňuje nárok do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu.

Zamestnanec má právo uplatniť si nárok na dávku garančného poistenia aj po uplynutí tejto lehoty.

Na príslušnom tlačive zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty potvrdí nároky z pracovnoprávneho vzťahu za posledné tri mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo za posledné tri mesiace pred skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktoré neboli zo strany zamestnávateľa uspokojované.

Zamestnávateľ potvrdí zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak je zamestnávateľ platobne neschopný a

 1. súd odmietol návrh na vyhlásenie konkurzu,
 2. súd neustanovil predbežného správcu konkurznej podstaty alebo správcu konkurznej podstaty a konkurz ešte nebol vyhlásený, alebo
 3. súd začaté konkurzné konanie zamietol, prerušil alebo zastavil.

Správca konkurznej podstaty potvrdzuje zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak súd rozhodol o vyhlásení konkurzu.

Predbežný správca konkurznej podstaty je oprávnený potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak bol v konkurznom konaní ustanovený ešte pred vyhlásením konkurzu.

Ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nepotvrdí v potvrdení zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia údaje potrebné na poskytovanie dávky garančného poistenia, pobočka Sociálnej poisťovne poskytne zamestnancovi, ak preukáže vznik nároku na dávku garančného poistenia, preddavok na túto dávku vo výške nároku, najviac do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného v čase rozhodnutia o poskytnutí preddavku, za jeden kalendárny mesiac.

Rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na dávku garančného poistenia a nárokom na dávku garančného poistenia bude doplatený, ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty predloží požadované údaje najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku.

Nárok na dávku garančného poistenia vznikne, ak zamestnanec je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý nemôže uspokojiť nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu a zamestnávateľ sa stal platobne neschopný.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk