Správa: Mal by mi dať zamestnávateľ príplatok za zmennosť, ak pracujem ako upratovačka každý deň od pondelka do piatka od 6.00 do 9.00 hod., potom mám prerušenie pracovnej doby a prichádzam od 12.00 do 17.00 hod.? Denne odpracujem 8 hodín, z toho pol hodina je na prestávku. Pracujeme takto tri zamestnankyne. Je takéto rozvrhnutie pracovného času za nerovnomerné?

Odpoveď: Podľa § 13 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme príplatok za zmennosť patrí zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách. Príplatok patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.

Pri posudzovaní toho, či je na pracovisku práca vykonávaná na zmeny alebo je pracovný čas zamestnanca rozvrhnutý nerovnomerne, teda aj toho, či sú splnené podmienky na priznanie príplatku za zmennosť, zamestnávateľ postupuje podľa § 90 Zákonníka práce.

Podľa § 90 ods. 2 a 3 Zákonníka práce prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien. Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktorého pracovný režim je organizovaný formou práce na pracovné zmeny.

Podľa údajov uvedených v otázke nejde o prácu na zmeny z dôvodu, že uvedené upratovačky sa nestriedajú v zmenách v rôznom čase, ale prácu vykonávajú v rovnakom čase, každý deň v tej istej 7,5-hodinovej zmene.

Zákonník práce pojem nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času osobitne nedefinuje. Pri posúdení toho, či ide o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, sa vychádza z definície rovnomerného rozvrhnutia pracovného času v súlade s § 86 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorej pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúceho na jednotlivé týždne nesmie presiahnuť tri hodiny a pracovný čas v jednotlivých dňoch nesmie presiahnuť deväť hodín. Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozvrhuje zamestnávateľ týždenný pracovný čas v zásade na päť pracovných dní v týždni.

Pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času priemerný týždenný pracovný čas v stanovenom období najviac štyroch mesiacov, a ak ide o sezónne práce, najviac dvanástich mesiacov, nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas a pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín. Pracovný čas zamestnanca je pritom najviac 40 hodín týždenne a priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.

Z uvedených ustanovení Zákonníka práce vyplýva, že v uvedenom prípade nejde ani o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. V prípade uvedenom v otázke ide o tzv. delenú zmenu, teda o pracovnú zmenu, v ktorej sa práca vykonáva v dvoch častiach. Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po dohode so zástupcami zamestnancov rozdeliť na dve časti.

Vzhľadom na to, že v uvedenom prípade nejde o dvojzmennú prevádzku ani o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, ale o delenú zmenu, uvedeným upratovačkám nevzniká nárok na príplatok za zmennosť.

Ak teda zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov rozdelí zamestnancovi pracovný čas tej istej zmeny na dve časti, ide o delenú zmenu. Ak zamestnanec vykonáva prácu v delenej zmene, príplatok za zmennosť mu nepatrí.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk