Energeticko – Chemický odborový zväz združuje zamestnancov z odvetvia chémie, farmácie, gumárenskej a plastikárskej výroby, spracovania a distribúcie ropy, distribúcie a výroby elektrickej energie, tepla a teplej vody, ako aj zamestnancov podnikov, ktoré pre tieto odvetvia poskytujú služby, napr. v oblasti údržby, výstavby, obchodu, dopravy a podobne. Združuje viac ako 11 tisíc členov v 56 základných organizáciách.

Energeticko – Chemický odborový zväz vznikol zlúčením Odborového zväzu Chémia SR a Slovenského odborového zväzu energetikov na základe uznesenia zlučovacieho zjazdu, ktorý sa konal 25. a 26. novembra 2009. Odborový zväz Chémia vznikol ako nástupnícka organizácia Federálneho odborového zväzu chémie a príbuzných odvetví ČSFR na základe uznesenia o rozdelení tohto odborového zväzu a o právnom nástupníctve odborových zväzov v SR a ČR, schválených mimoriadnym zjazdom Federálneho odborového zväzu chémie a príbuzných odvetví ČSFR 26. novembra 1992 v Brne a na základe I. riadneho zjazdu konaného 26. a 27. novembra 1992 v Bratislave.

Slovenský odborový zväz energetikov vznikol ako nástupnícka organizácia Federálneho odborového zväzu energetikov na území Slovenskej republiky v zmysle uznesenia o právnom nástupníctve schválenom na mimoriadnom zjazde Federálneho odborového zväzu energetikov 17. decembra 1992 v Žiline a na základe uznesenia ustanovujúceho zjazdu konaného 17. a 18. decembra 1992 v Žiline a podpísaním zakladajúcej listiny.

Od založenia „nových“ odborov, ktoré v našich odvetviach pôsobili na federálnej úrovni od začiatku roku 1990, ako aj počas samostatne pôsobiacich odborových zväzov v rámci Slovenskej republiky až po súčasnosť bola zachovaná nezávislosť odborov od politických strán a hnutí, od zamestnávateľov, boli a sú dodržiavané princípy demokracie a solidarity. Cieľom ECHOZ bolo budovanie rovnocenného partnerského vzťahu so zamestnávateľmi ako na národnej, tak aj na podnikovej úrovni, založenej na vzájomnej dôvere.

ECHOZ a jeho základné organizácie sú rešpektovaným partnerom zamestnávateľov.

Vyjednávaním kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa so zamestnávateľskými zväzmi (Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska) sa počas celého obdobia činnosti zväzu podarilo zachovať sociálny zmier, vyjednávať mzdové a pracovné podmienky, vytvárať podmienky pre podnikovú sociálnu politiku a nachádzať riešenia v zložitých podmienkach v období privatizácie, reštrukturalizácie podnikov, ako aj počas finančnej a hospodárskej krízy.

ECHOZ venuje veľkú pozornosť aj oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzdelávaniu odborových funkcionárov na podnikovej úrovni, získavaniu nových členov, ako aj poskytovaniu sociálnej podpory odvetodkázaným členom odborov. Odborný aparát odborového zväzu poskytuje dôležité odborné poradenstvo a pomoc nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale vo všetkých oblastiach dotýkajúcich sa zamestnancov, ich pracovného života a odborárskej činnosti.

ECHOZ sa aktívne zúčastňuje na činnosti orgánov KOZ SR a jej poradných komisií, prostredníctvom ktorých presadzuje a realizuje svoj program v pracovnoprávnej a sociálnej legislatíve, ako aj v hospodárskej politike štátu.

ECHOZ má bohatú medzinárodnú činnosť. Je členom medzinárodných odborových organizácií na svetovej aj európskej úrovni, a to IndustiAll – Global, IndustriAll – Europe, EPSU. Udržuje úzku spoluprácu s partnerskými odborovými zväzmi v ČR, Poľsku, Maďarsku, SRN, Nórsku.

Posledný zjazd ECHOZ, usporiadaný v dňoch 20. – 21. novembra 2019, schválil program na obdobie rokov 2020 – 2024, ktorého cieľom je budovanie akcieschopného silného odborového zväzu. Hlavným nástrojom presadzovania požiadaviek členov a zamestnancov je sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Základným predpokladom napĺňania programových cieľov ECHOZ je aktívna spolupráca všetkých základných organizácií na základe skutočnej solidarity, rovnoprávnosti, nezávislosti a vzájomného rešpektovania – „spoločné záujmy, spoločné hodnoty, spoločné ciele“. Do konca volebného obdobia bol za predsedu ECHOZ zvolený ( 04/2022 ) Ing. Andrej Buch.

 

www.echoz.sk