Otázka: Je možné, že zverejnený inzerát o voľnom pracovnom mieste neobsahoval údaj o plate?

Odpoveď:

S účinnosťou od 1. mája 2018 platí pre zamestnávateľov povinnosť zverejňovania základnej zložky mzdy v ponuke zamestnania a zároveň zákaz pre zamestnávateľa dohodnúť so zamestnancom pri uzatvorení pracovnej zmluvy základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako bola suma základnej zložky mzdy zverejnená v ponuke zamestnania. Tieto zmeny zaviedol zákon č. 63/2018 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za správny spôsob zverejnenia základnej zložky mzdy považujeme aj uvedenie rozmedzia ponúkanej mzdy (od – do), ktoré zákon nezakazuje, resp. nevylučuje. Zamestnávateľ si tak splní svoju zákonnú povinnosť a súčasne sa pri osobnom pohovore s uchádzačom o zamestnanie otvára priestor na vyjednávanie vyššej mzdy.

Pred účinnosťou novely väčšina zverejnených pracovných ponúk neobsahovala informáciu o výške mzdy. V rámci ponúkaných mzdových podmienok sa vyskytovali rôzne neurčité formulácie ako napríklad „mzda/plat dohodou“ alebo „dobré pracovné podmienky“, alebo „vysoké finančné ohodnotenie“, z ktorých nebolo možné zistiť, koľko je zamestnávateľ ochotný ponúknuť za tú-ktorú pracovnú pozíciu. Veľmi často sa uchádzač o zamestnanie dozvedel o výške mzdy a jej podmienkach až po absolvovaní náročného pohovoru, pričom ponúknutá mzda nebola preňho vyhovujúca. V mnohých prípadoch sa tiež stávalo, že zamestnávateľ najprv vyzval uchádzača o zamestnanie uviesť výšku mzdy, za ktorú by si vedel predstaviť pracovať na danej pozícii a následne si zamestnávateľ mohol spomedzi viacerých uchádzačov vybrať toho, ktorý bol ochotný pracovať za najmenej peňazí. Táto výhoda zamestnávateľov sa od 1. 5. 2018 skončila.

Kontrolu plnenia povinností vykonávajú príslušné Inšpektoráty práce. Tieto orgány v prípade zistenia porušenia povinnosti zamestnávateľa zverejňovať  vo svojich pracovných inzerátoch základnú zložku hrubej mzdy môžu uložiť zamestnávateľovi pokutu do výšky 33 193,91 eur.

V prípade porušenia zákazu uzavrieť takú pracovnú zmluvu, na základe ktorej by zamestnancovi mala byť vyplácaná nižšia základná zložka mzdy ako tá, ktorá bola uverejnená v pracovnom inzeráte, môžu zamestnávateľovi uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur. Spodné hranice pokút ustanovené nie sú. Pri ukladaní pokuty sa bude prihliadať na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov, tiež na opakované zistenie toho istého nedostatku.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk