Sedem rokov som bol zamestnancom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovný pomer trval 14.12.2021. Od 15.12.2021 som zamestnancom finančnej správy. Mám nárok na jednorazový príspevok 350 euro a ktorý zamestnávateľ mi ho má poslať?

Dodatky č. 1 ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre verejnú aj štátnu službu na rok 2021 podmieňujú vznik nároku na odmenu 350 euro trvaním pracovného pomeru/štátnozamestnaneckého pomeru k 31.12.2021 najmenej 6 mesiacov. Z hľadiska trvania pracovného pomeru/štátnozamestnaneckého pomeru 6 mesiacov dodatky výslovne upravujú:

Dodatok pre verejnú službu: „Do doby trvania pracovného pomeru podľa prvej vety sa započítava aj doba bezprostredne predchádzajúceho pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa alebo štátnozamestnaneckého pomeru v tom istom služobnom úrade.“

Dodatok pre štátnu službu: „Do doby trvania štátnozamestnaneckého pomeru podľa prvej vety sa započítava aj doba trvania bezprostredne predchádzajúceho štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru v tom istom služobnom úrade.“

V prípade zmeny zamestnávateľa alebo služobného úradu nie je podmienka trvania 6 mesiacov v zmysle dodatkov naplnená.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk