Otázka:

Stal sa mi pracovný úraz, no zamestnávateľ mi ho nechce uznať. Čo mám robiť?

Odpoveď:

Každý zamestnanec je podľa § 17 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi  vznik pracovného úrazu. Komu, a akým spôsobom sa oznamuje pracovný úraz, je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom, s ktorým musí byť zamestnanec oboznámený najčastejšie to je svojmu priamemu nadriadenému. Zaužívanou praxou je, že zamestnanec oznámi pracovný úraz svojmu nadriadenému, a následne ho spolu so svedkami pracovného úrazu zapíšu do knihy úrazov.

Ak zamestnávateľ , teda osoba ním poverená odmietne úraz zapísať, resp. ho akceptovať, je dôležité, aby boli o vzniku pracovného úrazu zaistené nejaké dôkazy, napr. zachované videozáznamy, fotografie z pracoviska, svedkovia, zápisy a podobne. V prípade, že vedúci zamestnanec ani po opakovanom oznámení pracovného úrazu nechce zapísať vznik pracovného úrazu, obráťte sa na iného riadiaceho zamestnanca alebo na bezpečnostnotechnickú službu, zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť alebo na odborový orgán.

Pokiaľ zamestnávateľ trvá na tom, že pracovný úraz sa nestal, je potrebné obrátiť na súd v čom vám pomôže odborová organizácia ktorej ste členom.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk