Otázka: Dobrý deň, dopustil som sa porušenia pracovnej disciplíny, ak som sa odmietol zúčastniť školení nariadených zamestnávateľom?

Odpoveď: Zamestnávateľ sa v záujme rozvoja a v súlade so svojimi potrebami stará o profesijný rozvoj svojich zamestnancov. V rámci ďalšieho vzdelávania organizuje a vysiela zamestnancov na vzdelávacie podujatia (kurzy, školenia, semináre a pod.), pričom je oprávnený uložiť zamestnancovi účasť na školení na prehĺbenie kvalifikácie. Zamestnanec je v zmysle Zákonníka práce povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu (rovnako udržiavať a obnovovať kvalifikáciu) na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

Zákonník práce nedefinuje menej závažné ani závažné porušenie pracovnej disciplíny, preto treba konanie zamestnanca posudzovať individuálne v súvislosti so všetkými okolnosťami daného prípadu. Zamestnávateľ môže podrobnosti súvisiace s porušením pracovnej disciplíny upraviť vo svojom pracovnom poriadku.

V zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je zamestnávateľ  oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu. Uvedený prípad možno subsumovať pod porušenie povinnosti plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi, chrániť majetok zamestnávateľa a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Tieto povinnosti patria medzi základné povinnosti zamestnanca (§ 81).

Ak má zamestnávateľ záujem dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, musí oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Na otázku kedy porušil zamestnanec pracovnú disciplínu, možno dať jednoznačnú odpoveď  – už svojím úmyselným konaním nezúčastniť sa školenia na prehĺbenie kvalifikácie.

V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu SR pri hodnotení stupňa intenzity porušenia pracovnej disciplíny zamestnancom súd nie je viazaný tým, ako zamestnávateľ vo svojom Pracovnom poriadku alebo v inom internom predpise alebo pokyne vedúceho zamestnanca hodnotí určité konanie zamestnanca, ktoré predstavuje porušenie pracovnej disciplíny.

Z uvedeného vyplýva, že súd rozhodne otázku závažnosti porušenia pracovnej disciplíny bez ohľadu na definovanie porušenia určitého konania v internom predpise zamestnávateľa.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk