Správa: V našej firme pôsobíme ako zástupcovia zamestnancov. Zamestnávateľ momentálne pripravuje pracovný poriadok, je potrebný náš súhlas s jeho znením?

Odpoveď:  Pre vnútropodnikové predpisy zamestnávateľa sa v aplikačnej praxi používajú rôzne pojmy, napr. interné predpisy, smernice, príkazy, rozhodnutia a pod. Najčastejšie prijímaným vnútropodnikovým predpisom zamestnávateľa je pracovný poriadok, pre platnosť a účinnosť ktorého Zákonník práce ustanovuje pravidlá. Pre prijatie iných druhov vnútropodnikových predpisov zamestnávateľa ZP nestanovuje žiadne pravidlá. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ pri vydávaní vnútropodnikových predpisov postupuje podľa svojho uváženia, môže v nich upraviť akékoľvek pracovnoprávne inštitúty za podmienky, že vydávaný vnútropodnikový predpis je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä s kogentnými ustanoveniami ZP).

Vnútropodnikové predpisy zamestnávateľa sú na rozdiel od všeobecne záväzných právnych predpisov záväzné pre zamestnancov len vtedy, ak s nimi boli preukázateľne oboznámení. Ak zamestnávateľ požaduje od zamestnancov, aby postupovali v súlade s vnútropodnikovými predpismi, je povinný zamestnancov s týmito predpismi oboznámiť. Formu a spôsob oboznámenia ZP ani iný právny predpis neupravuje. Možno preto odporučiť, aby zamestnanci skutočnosť, že boli oboznámení, potvrdili písomne svojím podpisom na osobitnom dokumente, prípadne spätnou odpoveďou e-mailom potvrdili prijatie o oboznámení sa s vnútorným predpisom zaslaným e-mailom a pod.

Pracovný poriadok ako najčastejší vnútropodnikový predpis bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia ZP podľa osobitných podmienok zamestnávateľa. Je záväzný nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľa.

Čo sa týka pracovného poriadku, ZP stanovuje, že môže byť vydaný až po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov. V prípade, ak sa tak nestane, pracovný poriadok bude neplatný. Len v prípade, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, postupuje zamestnávateľ autonómne.

Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia ZP podľa osobitných podmienok zamestnávateľa. Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený. Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk