Ako zamestnanec som bol poverený, aby som sa zúčastnil pracovného rokovania vo firme, ktorá sídli v tom istom meste ako môj zamestnávateľ. Nakoľko pracovné stretnutie malo byť o 7:00 ráno, zamestnávateľ súhlasil, aby som išiel na rokovanie priamo z miesta svojho bydliska, ktoré je v tom istom meste. Na ceste, pri ktorej som použil MHD som utrpel úraz. Je možné tento úraz definovať ako pracovný úraz?

Odpoveď:

V zmysle ustanovenia § 195 ods. 1 Zákonníka práce platí, že ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu na zdraví alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za vzniknutú škodu zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase úrazu v pracovnom pomere.

Základným predpokladom zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze je existencia pracovnoprávneho vzťahu medzi ním a poškodeným zamestnancom. Podmienkou uznania úrazu za pracovný v zmysle Zákonníka práce je, že zamestnanec úraz utrpel pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

Podľa ustanovenia § 195 ods. 3 Zákonníka práce pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa zamestnancovi prihodil na ceste do zamestnania a späť. V zmysle ustanovenia § 221 ods. 1 Zákonníka práce sa cestou do zamestnania a späť rozumie cesta z bydliska (ubytovania) zamestnanca do miesta vstupu do objektu zamestnávateľa alebo iné miesto určené na plnenie pracovných úloh a späť.

Z uvedeného vyplýva, že za cestu do zamestnania a späť sa považuje tiež cesta z bydliska (ubytovania) zamestnanca na iné miesto, ako je pravidelné pracovisko určené na plnenie pracovných úloh a späť. Z citovaného ustanovenia by sa mohlo usudzovať, že cesta do zamestnania je aj cesta na iné než pravidelné pracovisko zamestnanca, ktoré je umiestnené v inej obci.  Preto ustanovenie § 221 ods. 2 Zákonníka práce určuje, kedy je treba cestu na iné ako pravidelné pracovisko posudzovať ako úkon potrebný pred začiatkom práce. Z tohto vyplýva, že cesta z obce bydliska zamestnanca na pracovisko alebo do miesta ubytovania v inej obci, ktorá je cieľom pracovnej cesty, pokiaľ nie je súčasne obcou jeho pravidelného pracoviska späť, sa posudzuje ako potrebný úkon pred začiatkom práce alebo po jej skončení. V rámci praktickej aplikácie spomínaných ustanovení možno povedať, že cesta z miesta bydliska zamestnanca sa nepovažuje za priamu súvislosť s plnením pracovných úloh vtedy, keď je toto iné miesto v tej istej obci ako jeho pravidelné pracovisko. Ide síce o rozdielne pracoviská, ale v tej istej obci.

V tomto konkrétnom prípade môžeme povedať, že táto cesta, počas ktorej ste ako zamestnanec utrpel úraz, sa posudzuje „len“ ako cesta do zamestnania. Preto nie je možné úraz kvalifikovať ako pracovný úraz.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk