Otázka: Môžem sa zamestnať aj keď som poberateľom predčasného starobného dôchodku?

Odpoveď: V zmysle § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má fyzická osoba nárok na predčasný starobný dôchodok ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, bola dôchodkovo poistená najmenej 15 rokov, chýbajú jej najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého o dôchodok žiada, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie predčasného starobného dôchodku, nesmie byť v deň podania žiadosti dôchodkovo poistená. Po priznaní predčasného starobného dôchodku však môže fyzická osoba pracovať na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce, avšak iba za podmienky, že si uplatní odvodovú úľavu z odmeny za prácu. Nárok na predčasný starobný dôchodok má taká fyzická osoba, ktorá bude mať príjem z dohody o pracovnej činnosti alebo z dohody o vykonaní práce priemerne mesačne 200 eur alebo ročne 2 400 eur. Poberanie predčasného starobného dôchodku sa pozastaví, ak príjem fyzickej osoby z uzavretej dohody presiahne v kalendárnom roku sumu 2 400 eur. Predčasný starobný dôchodca, ktorý si uplatňuje odvodovú úľavu a nechce, aby mu bolo pozastavené vyplácanie dôchodku, nemôže byť dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Fyzická osoba, ktorej bolo pozastavené vyplácanie predčasného starobného dôchodku, vznikne opätovne nárok na predčasný starobný dôchodok od výplatného termínu dôchodku splatného v januári nasledujúceho kalendárneho roka, ak nebude mať uzavretú inú dohodu, pracovný pomer alebo bude podnikať ako SZČO, na základe ktorého je dôchodkovo poistená. Ak ukončí trvalý pracovný pomer, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce, pri ktorých bola dôchodkovo poistená, vznikne jej opätovný nárok na predčasný starobný dôchodok odo dňa, ktorý nasleduje po zániku povinného dôchodkového poistenia.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk