Správa: Aký je právny režim prestávok v práci, musím sa počas nich zdržiavať na pracovisku?

Odpoveď:  Zamestnávateľ je povinný poskytnúť:

– zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút;

– mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút.

Táto povinnosť je bezpodmienečnou a univerzálnou právnou povinnosťou zamestnávateľa. Prestávku v práci musí zamestnávateľ poskytnúť in natura, nie je možné ju preplatiť. Základným poslaním a zmyslom prestávky počas pracovnej zmeny je poskytnutie oddychu zamestnancovi a tým aj ochrany zdravia zamestnanca a zvýšenie bezpečnosti práce. Počas prestávky v práci na odpočinok a jedenie zamestnancovi neprislúcha mzda ani náhrada mzdy. Počas prestávky v práci zamestnanec nie je povinný plniť pokyny zamestnávateľa, s výnimkou dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ani nie je povinný zdržiavať sa na pracovisku. Ide o čas osobného voľna, počas ktorého dochádza k suspenzácii pracovného záväzku. Je vhodné upraviť tento problém detailnejšie v pracovnom poriadku alebo v kolektívnej zmluve.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť prestávku v práci na odpočinok a jedenie zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín a pri mladistvých zamestnancoch pri pracovných zmenách dlhších ako štyri a pol hodiny.

V ustanovení § 91 ZP sa neustanovuje, po uplynutí akého času je zamestnávateľ povinný určiť prestávku v práci. Jej časové umiestnenie by malo spadať zhruba do polovice pracovnej zmeny, napr. po odpracovaní 3, 4 alebo piatich hodín. Znamená to, že právny nárok, t. j. súdne vymožiteľné právo na prestávku zamestnancovi vznikne, ak je pracovná zmena dlhšia ako 6 hodín, u mladistvého zamestnanca 4,5 hodiny.

Vodiči motorových vozidiel majú právo na bezpečnostnú prestávku po uplynutí štyroch hodín vedenia motorového vozidla v trvaní minimálne 30 minút, ak nenasleduje nepretržitý denný odpočinok po vykonanej práci. Podobne ako ostatné kategórie zamestnancov majú vodiči motorových vozidiel najneskôr po šiestich hodinách trvania pracovnej zmeny prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak celková pracovná zmena u vodičov motorových vozidiel trvá dlhšie ako 9 hodín, patrí im prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní najmenej 45 minút, pričom táto prestávka môže byť rozdelená na dve časti v trvaní najmenej 30 minút a 15 minút.

Prestávky v práci na odpočinok a jedenie pri pružnom pracovnom čase sa poskytujú v rámci základného pracovného času po troch hodinách od jeho začiatku. Ak je napríklad prestávka v práci na obed zamestnávateľom určená, je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorým bola stanovená. Tí, ktorí ju nevyužijú na jedenie, môžu ju využiť na odpočinok.

Dĺžku prestávky v práci na odpočinok a jedenie ZP ustanovil na 30 minút. Ak by zamestnávateľ chcel zamestnancom predĺžiť prestávku na odpočinok a jedenie, musel by sa tak dohodnúť so zástupcami zamestnancov. Autonómne by mohol postupovať v prípade, ak by zamestnávateľ na pracovisku nemal sociálneho partnera.  Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ môže v pracovnom poriadku alebo v inom vnútornom predpise určiť pravidlá správania sa zamestnancov počas prestávok v práci tak, aby nerušili v odpočinku ostatných zamestnancov. Prestávky v práci na odpočinok a jedenie netvoria síce súčasť pracovného času, ale sú súčasťou obsahu pracovného záväzku zamestnanca. Zamestnávateľ má vo vzťahu k zamestnancovi informačnú povinnosť, v rámci ktorej je povinný oznámiť zamestnancovi prestávku v práci na odpočinok a jedenie najmenej týždeň vopred a platnosťou najmenej na týždeň. Zákonník práce ustanovuje aj formu a spôsob tohto oznámenia. Musí mať písomnú formu a musí byť k dispozícii na mieste, ktoré je zamestnancom prístupné. Bližšie podmienky poskytnutia prestávky v práci na odpočinok a jedenie, vrátane jej predĺženia, zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.

Prestávka na odpočinok a jedenie sa neposkytuje na začiatku a konci pracovnej zmeny.

Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.

Prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci sa započítava do pracovného času. Podľa § 91 ods. 6 ZP sa na prestávky na odpočinok, ktoré zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzťahuje analogický právny režim toho, čo je určené v závere ods. 5, t. j. ich započítavanie do pracovného času. Analogicky do pracovného času sa započítava prerušenie práce vodiča motorového vozidla kratšie ako 10 minút.

Prestávky na dojčenie alebo prestávky z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa započítavajú do pracovného času. Uvedené rozdiely medzi prestávkami v práci na odpočinok a jedenie, prestávkami na dojčenie a prestávkami z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovuje aj § 170 ods. 3 ZP, ktorý určuje, že prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku. Ide o diferenciačný prvok, ktorým sa prestávky na dojčenie odlišujú od prestávok na odpočinok a jedenie. Kým pri prestávkach na dojčenie prislúcha oprávnenej osobe (dojčiacej zamestnankyni) nárok na náhradu mzdy v sume jej priemerného zárobku a tieto prestávky sa jej započítavajú do pracovného času, pri prestávkach na odpočinok a jedenie je situácia úplne opačná. Tieto sa podľa § 91 ods. 5, okrem výnimky konkretizovanej prostredníctvom novely ZP č. 361/2012 Z. z., nezapočítavajú do pracovného času zamestnanca a zamestnancovi počas prestávok na odpočinok a jedenie neprislúcha mzda ani náhrada mzdy.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk