Otázka:

Zamestnávateľ nám ako zamestnancom poskytol zo sociálneho fondu peňažný príspevok vo výške 150 € na ošatenie. Zamestnávateľ nám však tento príspevok zdanil. Je to v poriadku?

Odpoveď:

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov okrem iných plnení nie je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti ani nepeňažné plnenie vo výške hodnoty pracovného oblečenia (tzn. pracovné odevy, OOPP, uniformy, rovnošaty) vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely.

Z predmetnej otázky nevyplýva, že by sa jednalo o príspevok určený na nákup jednotného pracovného oblečenia, teda ide na strane dotknutých zamestnancov o ich zdaniteľný príjem zo závislej činnosti. Preto zamestnávateľ postupoval správne, ak v mesiaci poskytnutia príspevku aj vykonala zdanenie preddavkovým spôsobom v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk