Je suma finančného príspevku na stravovanie poskytovaná zamestnávateľ vo vyššej sume ako je 55% z ceny stravného poskytovaného pri pracovnej ceste 5 až 12 hodín (tzn.  nad zákonný limit napr. v sume 4.00,-EUR) oslobodená pre zamestnanca od dane z príjmov zo závislej činnosti v plnom rozsahu, t.j. v celej  dojednanej výške alebo je zamestnávateľ povinný finančný príspevok na stravovanie zdaniť v rozsahu, ktorý prekračuje, resp. ktorá prevyšuje limit tohto príspevku stanovenú Zákonníkom práce ? Ako to bude od 1. januára 2022 ?

Odpoveď:

Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie je oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov zo závislej činnosti, ak je tento poskytnutý v rámci limitu stanoveného v § 152 Zákonníka práce. Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnanca najmenej v sume 55% z ceny jedla najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste 5 až 12 hodín (v súčasnosti je to 2.81,-EUR). Sumu  stravného  pri pracovnej ceste 5 až 12 hodín stanovuje platné opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 176/2019 Z. z. Suma finančného príspevku na stravovanie je potom suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom (ktorí sa rozhodli uprednostniť inú formu stravovania napr. formou stravovacej poukážky) najmenej je to však suma určená ako 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, t.j. 2.11,-EUR (minimálna hodnota stravovacej poukážky predstavuje v súčasnosti hodnotu 3.83,-EUR a 55% z toho predstavuje sumu 2.11,-EUR). Suma finančného príspevku na stravovanie v rámci limitu stanoveného Zákonníka práce je naviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, t.j. 2.81,-EUR (55% z 5.10,-EUR).

Ak by zamestnávateľ dobrovoľne alebo na základe dojednania s odborovou organizáciou v kolektívnej zmluve poskytoval zo svojich prostriedkov zamestnancom vyšší finančný príspevok ako je suma 2.81,-EUR, prispieval by sumou 4.00,-EUR, rozdiel medzi sumou 4.00,-EUR a 2.81,-EUR, t.j. 1.19,-EUR by bol pre zamestnanca zdaniteľný príjem, ktorá podlieha daňovej a odvodovej povinnosti.

V tejto súvislosti je potrebné vedieť, že ak by zamestnávateľ pridal k finančnému príspevku na stravovanie aj finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, ktorý predpokladá ustanovenie § 152 Zákonníka práce, je tento v plnom rozsahu od dane z príjmov zo závislej činnosti oslobodený.

Z uvedeného vyplýva, že ak by zamestnávateľ chcel zachovať pre zamestnanca, aby finančný príspevok na stravovanie v sume 4,-EUR bol pre zamestnanca úplne oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti má možnosť poskytnúť finančný príspevok v sume 2.81,-EUR, tzn. v maximálnej výške, ku ktorej je priznané oslobodenie od dane z príjmov zo závislej činnosti, a zvyšok tzn. sumu 1.19,-EUR poskytovať ako finančný príspevok na stravovanie z prostriedkov zo sociálneho fondu.

Takáto právna úprava s možnosťami vyššie uvedeným platí aj pred 1. januárom 2022, ako aj po 31. decembri 2021.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk