Správa: Kto sú zástupcovia zamestnancov?

Odpoveď: Ustanovenie § 11a bolo doplnené do Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 7. 2003 a  zaviedlo do pracovného práva inštitút zástupcov zamestnancov v jeho pluralitnom ponímaní. Rozsah a obsahová náplň tohto ustanovenia sú v súlade so smernicou č. 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v ES. Znenie ustanovenia § 11a ZP zaraďuje do obsahovej náplne pojmu zástupcovia zamestnancov tieto kategórie subjektov:

– odborový orgán,

– zamestnanecká rada,

– zamestnanecký dôverník,

– zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ale len na úseku BOZP),

– osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou (len v družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu).

Pre pôsobenie jednotlivých zástupcov zamestnancov v rámci ochrany práv zamestnancov, ako aj pre vzájomný vzťah medzi jednotlivými kategóriami zástupcov zamestnancov platia isté hmotnoprávne obmedzenia:

– odborový orgán (zastupujúci odborovo organizovaných zamestnancov) môže pôsobiť súbežne so zamestnaneckou radou (ktorá zastupuje zamestnancov, ktorí nie sú odborovo organizovaní),

– zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník nemôžu pôsobiť súbežne u toho istého zamestnávateľa (na základe kvantitatívneho kritéria počtu zamestnancov u zamestnávateľa – ak ich je menej ako 50, obhajuje záujmy zamestnancov zamestnanecký dôverník, ak viac ako 50, pôsobí zamestnanecká rada),

– zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci môže pôsobiť len na úseku BOZP,

– osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou môže pôsobiť len v družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu.

Zákonník práce v  ustanovení § 11a vymedzuje rozsah pojmu zástupcovia zamestnancov, pričom zakotvuje pluralitu zástupcov zamestnancov, ktorí sa nepriamo zúčastňujú na riadení pracovného procesu a organizácie práce. Na základe platnej pracovnoprávnej úpravy je zavedený stav, že zástupcovia zamestnancov môžu pôsobiť na pracovisku zamestnávateľa súbežne. V prípade, ak zamestnanci nevyužijú svoje ústavné právo a nezaložia odborovú organizáciu, prichádza do úvahy zastúpenie zamestnancov prostredníctvom zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka, ako aj zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestnanecké rady nie je možné konštituovať a rovnako tak ani zamestnaneckého dôverníka nie je možné zvoliť proti vôli zamestnancov.

desiatej  časti ZP s názvom „Kolektívne pracovnoprávne vzťahy“ sú presne identifikované a rozdelené kompetencie odborových orgánov a kompetencie zamestnaneckých rád.

Zástupcov pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie je možné, s výnimkou sféry BOZP, považovať za zástupcov zamestnancov pre komplexnú oblasť pracovnoprávnych vzťahov. V súlade s uvedeným konštatovaním na takých pracoviskách zamestnávateľov, kde nepôsobí ani zamestnanecká rada (zamestnanecký dôverník), ani odborový orgán, orgány ochrany práce nedisponujú oprávnením vstupovať a zasahovať do ostatnej oblasti regulácie pracovnoprávnych vzťahov.

Platné právo pozná špecifickú formu zastúpenia zamestnancov v rámci európskej spoločnosti, ako aj v európskom družstve. Menovaným alebo zvoleným zástupcom zamestnancov prislúcha právny status zástupcov zamestnancov, a to v rozsahu a spôsobom, aký im vyplýva z § 240 ZP.

V družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu, je na účely Zákonníka práce  zástupcom zamestnancov osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou. Družstvom sa na účely ZP rozumie jeden zo základných subjektov obchodného práva – družstvo podľa § 221 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk