KOZ SR súčasťou Digitálnej koalície

Vo štvrtok 8. februára 2018 sa Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky podpisom memoranda o vstupe a predstavením vlastných záväzkov stala súčasťou Digitálnej koalície. Zvyšovanie digitálnych zručností a kompetencií zamestnancov je nevyhnutnou súčasťou celoživotného vzdelávania a budúceho sveta práce.

KOZ SR si uvedomuje, že v súvislosti s veľkými premenami hospodárstva sa transformuje aj práca – a to z hľadiska počtu a kvality pracovných miest, ale aj konkrétnych pracovných podmienok a procesov. Už v súčasnosti vznikajú nové nároky na vzdelanie, zručnosti a vedomosti jedincov. Aj zamestnanci sa v priebehu vývoja musia rýchlejšie prispôsobiť novým požiadavkám a potrebám žiadaných pozícií. Nároky sa však budú meniť čoraz rýchlejšie, preto by pracovne aktívny človek mal mať predovšetkým schopnosť orientovať sa v komplexných systémoch, mal by mať snahu učiť sa nové veci a nebáť sa strojov a moderných zariadení. Na novú situáciu v pracovnoprávnych vzťahoch bude musieť reagovať legislatíva, Zákonník práce či systém sociálneho zabezpečenia.

Odbory sa musia v tejto súvislosti zamerať najmä otázky: Koľko a aké pracovné miesta zmiznú? Aké pracovné miesta vzniknú? Aké zručnosti sa musíme naučiť, aby sme zmeny dobre zvládli. Aj toto sú niektoré z dôvodov, prečo sa KOZ SR rozhodla pripojiť k Digitálnej koalícii. (J. Kollár, prezident KOZ SR)

Záväzky KOZ SR v rámci Digitálnej koalície:

 • Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce
  • Vypracovanie akčného plánu odborovej organizovanosti v digitálnej ére Práce 4.0
 • Profesionalizácia práce odborov v oblasti digitálnych kompetencií
  • Zvyšovanie digitálnych zručností zástupcov zamestnancov, najmä v súvislosti s pripravovanou implementáciou nových legislatívnych zmien a v prostredí Práce 4.0
 • V spolupráci so sociálnymi partnermi pripraviť koncepciu celoživotného digitálneho vzdelávania
  • Vypracovanie zoznamu kľúčových digitálnych kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre konkrétne pracovné pozície, integrovanie a zabezpečenie vzdelávania kľúčových digitálnych kompetencií do praxe so zachovaním férového prístupu pre oboch aktérov (zamestnancov, aj zamestnávateľov)
 • Popularizácia digitálnej gramotnosti a zručností v zamestnaneckom prostredí
  • Vypracovanie internej komunikačnej stratégie pre zástupcov zamestnancov na pracovisku
 • Flexibilné formy práce – nové formy a spôsoby organizácie práce (crowdsourcingové online platformy)
  • Posilňovanie informačnej a technologickej gramotnosti budúcich zamestnancov

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Pri jej vzniku stálo 21 zakladajúcich členov. V súčasnosti Digitálna koalícia sa rozšírila o ďalších 16 členov. Ich celkový počet je tak 37.

Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení.  Spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Jej cieľom je, aby každý občan získal dostatočné digitálne zručnosti a zostal produktívny a zamestnateľný.