Prepojenie vzdelávania s trhom práce

Dnes bola na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny zástupcami členských organizácií, vrátane KOZ SR, ktorú zastupovala prezidentka Monika Uhlerová, podpísaná zakladateľská zmluva Aliancie sektorových rád.

Aliancia vzniká ako dobrovoľná a nezávislá inštitúcia na tripartitnom princípe. Jej hlavným poslaním bude zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Umožní tak zlepšiť prípravu súčasnej, aj budúcej pracovnej sily v súlade s vývojovými trendami a inováciami na trhu práce, čím sa zvýši konkurencieschopnosť Slovenska a životná úroveň obyvateľstva.

Aliancia s vlastnou právnou subjektivitou bude mať vlastné kompetencie v zabezpečovaní efektívnejšieho sledovania vývojových trendov na trhu práce a ich prenos do vzdelávania v školách a do ďalšieho vzdelávania.

Na zabezpečenie svojej činnosti Aliancia zriadi sektorové rady podľa jednotlivých oblastí hospodárstva, ktorých úlohou bude najmä monitorovanie vývojových trendov na trhu práce a zabezpečenie ich prenosu do vzdelávacieho systému, tvorba a aktualizácia Národnej sústavy povolaní, Národnej sústavy kvalifikácií a posudzovanie kvality vzdelávacích programov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce.

Členskú základňu Aliancie tvoria ministerstvo práce, ministerstvo školstva, reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia odborových organizácií – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Združenie miest a obcí Slovenska, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Spoločné odbory Slovenska.