Pietne spomienkové zhromaždenie

28. apríl je z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce nielen Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale zároveň aj medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Tento rok sa nesie pod výzvou „Generácia bezpečná a zdravá“.

Konfederácia odborových zväzov SR usporiadala pri tejto príležitosti 25. apríla 2018 v Bratislave pred Domom odborov (Istropolis) pietne spomienkové zhromaždenie, aby si aj týmto spôsobom pripomenula pamiatku všetkých, často verejne neznámych ľudí, ktorí odišli ráno do práce a večer sa už nevrátili. Všetci zúčastnení symbolickým zapálením sviečok a minútou ticha vyjadrili pietu a úctu zamestnancom, ktorí prišli pri výkone svojho povolania o život alebo utrpeli pri práci poškodenie svojho zdravia, a zároveň vyjadrili solidaritu a podporu zamestnancom na ich právo na ochranu zdravia pri práci a na zdravé pracovné prostredie.

V minulom roku 2017 utrpelo pracovné úrazy s následkom smrti až 41 zamestnancov. Pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví vzniklo 118 a ostatných registrovaných pracovných úrazov bolo zaznamenaných 9 169.

Pietneho zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Karol Habina.

Cieľom Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania. Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva štát, zamestnávatelia, ale aj samotní zamestnanci.

Ochrana života a zdravia zamestnancov je naďalej jednou z priorít ministerstva práce. „Zamestnanci si zaslúžia dôstojné pracovné podmienky a obchádzanie pracovnoprávnych a bezpečnostných predpisov je pre nás neprijateľné. Aj preto okrem rôznych legislatívnych opatrení posilňujeme orgány inšpekcie práce, aby dôsledne a nekompromisne odhaľovali porušovanie a obchádzanie ustanovených pravidiel a  aby poskytovali bezplatné poradenstvo. Len tým môžeme vo výraznej miere predchádzať úrazom na pracoviskách,“ informoval prítomných Ján Richter.

Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku obetí pracovných úrazov, chorôb z povolania a zranených pri práci. Hlavným zmyslom je poukazovať na nutnosť zdravého pracovného prostredia a zdôrazňovať stále podceňovaný význam prevencie v oblasti bezpečnosti práce. „Máme snahu o zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov, o zvyšovanie informovanosti, propagácie o zásadách BOZP. Ide nám však aj o dobrú spoluprácu s orgánmi štátu a štátnej správy,“ uviedol prezident KOZ SR Jozef Kollár.

Obraciame sa preto na všetkých čelných predstaviteľov štátnej správy, územnej samosprávy, zamestnávateľov a zástupcov ich reprezentatívnych organizácií, ako aj na všetkých zamestnancov a ich zástupcov, aby sme sa spoločne snažili zlepšovať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

„KOZ SR prichádza s vlastným iniciatívnym návrhom na vyčlenenie malej čiastky z prebytku tohto poistenia, ktorá by slúžila na zriadenie Osobitného fondu pre zábrannú a preventívnu činnosť, ktorý by bol preventívne zameraný na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania a bol by tripartitne riadený. V súčasnosti k tomuto vedieme informačnú kampaň a žiadame všetkých o podporu v tejto záležitosti,“ dodal Jozef Kollár.

Cieľom odborov je spoločne sa podieľať na zamedzení vzniku pracovných úrazov a iných poškodení zdravia z práce a ochrániť to najvzácnejšie – zdravie a ľudský život.