Odborársky podcast KOZ SR, M.Nemethová a B.Bendík
ODBORÁRSKY PODCAST

Odborársky podcast: BOZP nie je len prevencia pred úrazmi

Svet práce sa opäť nachádza v čase zmien, tentokrát vyvolaných technologickými inováciami, demografickými zmenami, zmenou klímy a globalizáciou, ktoré vplývajú na samotnú povahu a budúcnosť práce a miesto a dôstojnosť ľudí v nej. Zmena klímy so sebou prináša nielen mnohé zdravotné riziká, ale krajiny musia prijať také opatrenia na zmiernenie […viac]

AKTUALITY

Pamätajme na pracovníkov, ktorí prišli o život

28. apríl je nielen Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale zároveň aj Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Cieľom Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Legislatívu v oblasti BOZP je nevyhnutné prispôsobovať novým trendom

Konfederácia odborových zväzov SR a Národný inšpektorát práce majú rozvinutú dlhodobú spoluprácu najmä v oblasti spoločného pripomienkovania a prípravy legislatívnych návrhov, vzdelávania či propagácie. Dňa 11.júna 2020 sa uskutočnilo rokovanie viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej s generálnou riaditeľkou NIP Hedvigou Machayovou. Toto stretnutie len potvrdilo záujem oboch strán o pokračovanie spolupráce, ktorá prinesie zlepšovanie pracovných […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Covid-19 ako choroba z povolania

28. apríl – Medzinárodný spomienkový deň na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania predstavuje príležitosť zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu. Dnes si pripomíname aj všetkých tých, ktorí zomreli pri výkone svojej práce v dôsledku nakazenia koronavírusom. Ochorenie COVID-19 nám ukázalo, ako veľmi […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Prevencia v oblasti BOZP

V tejto vzdelávacej aktivite účastníci prebrali Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade  Zákon 124/2006 Z.z. týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vyhlášky súvisiace s prevenciou v […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov je našou prioritou

V dňoch 29. – 31 mája 2019 sa na Štrbskom Plese uskutočňuje pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov združených v KOZ SR. Prvého dňa sa zúčastnili aj hlavní inšpektori z Inšpektorátov práce z celého Slovenska a odborní zamestnanci Národného inšpektorátu práce. Prezident KOZ SR […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Práca nadčas, nočná práca, zdravie zamestnancov, trh práce – odbory – začarovaný kruh?

Medzi základné práva zamestnancov patrí právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, ale aj na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zamestnávateľ je povinný toto právo napĺňať a chrániť. Toto právo je zakotvené v základnom dokumente, ktorým je Ústava Slovenskej republiky. Ďalšie základné ustanovenia v Zákonníku práce, Zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v celom […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2018

Európska agentúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (EU-OSHA) spolu so svojimi partnermi odštartovala 22. októbra Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok. V rámci tohto významného míľnika prebiehajúcej kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky sa konajú stovky podujatí v celej Európe, ako sú premietania […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Odboroví, aj inšpektori z inšpektorátov práce majú spoločný cieľ, a tým je účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov

V dňoch 6. – 8 júna 2018 sa na Štrbskom Plese uskutočňuje pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov združených v KOZ SR. Prvého dňa sa zúčastnili aj hlavní inšpektori z Inšpektorátov práce z celého Slovenska. Prezident KOZ SR Jozef Kollár a generálny riaditeľ […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Pietne spomienkové zhromaždenie

28. apríl je z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce nielen Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale zároveň aj medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Tento rok sa nesie pod výzvou „Generácia bezpečná a zdravá“. Konfederácia odborových zväzov SR usporiadala pri tejto príležitosti 25. apríla […viac]