RADA MLADÝCH KOZ SR

Záujem mladých o odbory, aj veci verejné tu je – svedčí o tom aj Akadémia mladých odborárov

Posledný novembrový víkend sa v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, konala v Bratislave Akadémia mladých odborárov, počas ktorej si mladí odborári z celého Slovenska nielen zlepšovali svoje zručnosti v argumentačnom tréningu, ale vypočuli si aj odborné diskusie o prioritách KOZ SR i jej kľúčového sociálneho partnera – ministerstva práce, do nasledujúceho volebného obdobia, […viac]

AKTUALITY

Dezinformácie a nedostatok záujmu sú hlavnými príčinami vysokej neúčasti voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu

Európania musia poznať konkrétny vplyv rozhodnutí EÚ na ich životy, čo ich pomôže mobilizovať sa k účasti na voľbách. Rôznym krajinám EÚ je potrebné prispôsobiť rôzne posolstvá. Je potrebné preto urýchlene riešiť prekážky, ktoré bránia mladým ľuďom vstúpiť do politiky. Vplyv dezinformácií na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 […viac]

AKTUALITY

Revolúcia klope na dvere: 3+4>2+5

Kedy bude ten správny čas na skrátenie pracovného času? Túto otázku sme položili odborníkom v rámci konferencie KOZ SR o budúcnosti práce v 21. storočí. Bude kratší pracovný čas, resp. dlhší víkend revolúciou, ako bola tá, ktorou sa pevne stanovil osemhodinový pracovný deň, ktorý trvá dodnes? Na túto a ďalšie otázky zodpovedali výskumníci v rámci […viac]

AKTUALITY

Uplatňovanie práv pracovníkov: Úloha odborov v ich presadzovaní

Tohtoročná výročná konferencia NETLEX (sieť odborových právnych expertov Európskej odborovej konfederácie, usilujúca sa budovať kapacity EOK a jej členských organizácií v oblasti európskeho sociálneho a hospodárskeho práva) sa konala 9.-10. novembra 2023 v Bratislave. Spoluorganizovali ju EOK a KOZ SR so zameraním na širší región východnej Európy. Oba dni boli príležitosťou […viac]

TLAČOVÉ KONFERENCIE

Očakávame komplexnú víziu pre Slovensko s dôstojnými pracovnými miestami, dostatočným mzdovým ohodnotením a sociálnym zabezpečením

Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný a rodinný život. Toto je potrebné zasadiť aj […viac]