Stretnutie členov MMF so zástupcami KOZ SR

V dňoch 23.-27.1.2017 prebehla na Slovensku pravidelná každoročná hodnotiaca misia Medzinárodného menového fondu (MMF) podľa článku IV. Dohody o MMF, ktorej hlavným cieľom je zhodnotenie aktuálneho stavu ekonomického vývoja Slovenskej republiky z makroekonomického a fiškálneho hľadiska, ako aj z hľadiska vládnych štrukturálnych politík a vývoja v rámci súkromného sektora SR. V tejto súvislosti sa členovia misie MMF na čele s Jesmin Rahman stretli s prezidentom Jozefom Kollárom a viceprezidentkou Monikou Uhlerovou spolu s odbornými zamestnancami kancelárie.

Na stretnutí zástupcov MMF zaujímal najmä pohľad KOZ SR na vývoj a výhľad zamestnanosti, regionálne disparity v problematike nezamestnanosti, aplikácia aktívnych opatrení trhu práce a služieb zamestnanosti, ako aj zamestnávanie prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Diskutovanými témami boli aj výška minimálnej mzdy, jej vývoj a podiel na priemernej mzde v hospodárstve a jej možné dopady na trh práce, zamestnanosť mladých ľudí a žien, podpora duálneho vzdelávania a možnosti tvorby nových a udržania už existujúcich pracovných miest. Členov misie zaujímali aj aktuálne zmeny v dôchodkovom zabezpečení a vplyv legislatívnych zmien na stabilizáciu dôchodkového systému.