Priebežne aktualizované: Medzinárodná konferencia práce v Ženeve

Dnes začína 112. Medzinárodná konferencia práce (ILC) organizovaná Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) v Ženeve. Táto významná udalosť sa koná každoročne a zhromažďuje delegátov zo všetkých členských krajín, aby diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa práce a pracovných podmienok na globálnej úrovni. Delegátkou za zástupcov zamestnancov za Slovenskú republiku je Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR.

Medzi hlavné témy tohtoročnej konferencie patria:

  1. Sociálna ochrana pre všetkých: Diskusie sa zamerajú na posilnenie sociálnej ochrany a zabezpečenie, že všetci pracovníci budú mať prístup k primeraným dávkam a podpore v prípade potreby.
  2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Delegáti budú riešiť spôsoby, ako zlepšiť pracovné prostredie a zabezpečiť, aby boli pracoviská bezpečné a zdraviu neškodné pre všetkých zamestnancov.
  3. Budúcnosť práce: Konferencia bude skúmať, ako technologické inovácie, ako sú digitalizácia a automatizácia, ovplyvňujú pracovné miesta a pracovné podmienky. Diskusie sa zamerajú aj na potrebu nových zručností a vzdelávania pre prácu v budúcnosti.
  4. Práva pracovníkov a spravodlivé mzdy: Dôležitou témou bude aj zabezpečenie rovnosti príležitostí, spravodlivých miezd a rešpektovania základných pracovných práv pre všetkých zamestnancov.
  5. Globálne trendy a výzvy na pracovnom trhu: Delegáti budú diskutovať o súčasných globálnych trendoch, ako sú migrácia pracovnej sily, demografické zmeny a klimatické zmeny, a ich vplyve na pracovné trhy.

Konferencia ponúka platformu pre výmenu názorov, skúseností a najlepších praktík medzi vládami, zamestnávateľmi a zamestnancami z celého sveta. Výsledky rokovaní a prijaté rezolúcie budú mať významný dopad na formovanie politík a praxe v oblasti práce na medzinárodnej úrovni.