Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (27.2.2017)

KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, ku ktorým sme však nemali žiadne závažné pripomienky. Jedine k Návrhu Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2017, ktorý vychádza z Plánu legislatívnych úloh vlády SR a Plánu práce vlády SR, sme predniesli zásadnú pripomienku, a to: KOZ SR požaduje zaradiť do Plánu práce HSR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. KOZ SR dlhodobo požaduje riešenie problému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, keďže dochádza k nivelizácii ich platov. Z jednej strany síce dochádza k nárastu minimálnej mzdy a k zlepšeniu sociálneho postavenia zamestnancov, avšak z druhej strany prebieha nivelizácia platových tried, ktoré sú v dôsledku ich dlhodobej nemennosti prekrývané minimálnou mzdou. Opakovane sa značná časť dojednaného zvýšenia taríf stráca v dorovnávaní týchto taríf do minimálnej mzdy. Vláda SR sa k riešeniu odmeňovania zaviazala aj v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020. HSR požiada Úrad vlády SR, ktorý je gestorom tohto zákona, na vyjasnenie časového a finančného harmonogramu riešenia tejto problematiky.