Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (10.4.2017)

KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, ku ktorým sme však nemali žiadne závažné pripomienky. Dôležitým pre odbory je však materiál z dielne ministerstva práce, a to návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní  v znení neskorších predpisov. Návrh zákona reaguje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým bola vyhlásená časť zákona o kolektívnom vyjednávaní za rozpornú s Ústavou SR. Nálezom sa namieta, že podľa § 7 ods. 11 zákona o kolektívnom vyjednávaní sa extenzie kolektívnej zmluvy vykonávali podzákonnou normou – výnosom ministerstva.

Predložená novela zákona o kolektívnom vyjednávaní zavádza automatické rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS) s tým, že podmienky, ktoré musí KZVS/odvetvová kolektívna zmluva spĺňať, aby mohla byť zo rozšírená, sú uvedené priamo v zákone.

KOZ SR súhlasila s tým, že je potrebné vymedziť podmienky ktoré sa budú klásť na KZVS, aby mohli byť KZVS rozšírené aj na podniky a organizácie, ktoré nie sú členmi príslušného zväzu zamestnávateľov, s ktorým odborový zväz uzavrel odvetvovú kolektívnu zmluvu.

Súbor podmienok stanovených zákonom určuje reprezentatívnosť KZVS/odvetvovej KZ a teda jej spôsobilosť na rozšírenie na ďalších zamestnávateľov.

Podmienkou reprezentatívnosti KZVS/odvetvovej KZ na strane zamestnávateľov je, že zamestnávatelia združení v organizácii zamestnávateľov, ktorá uzavrela KZVS, pokrývajú väčší počet zamestnancov v odvetví, pre ktoré je KZVS uzavretá, ako zamestnávatelia v organizácii zamestnávateľov, ktorá uzavrela inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre to isté odvetvie hospodárstva.

Podmienkou na strane odborov je, že odborové organizácie združené v odborovom zväze, ktorý uzavrel KZVS, pôsobia u viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje KZVS/odvetvová KZ.

KOZ SR mala k predloženej novele zákona zásadnú pripomienku, a to: KOZ SR žiada, aby bol doplnený § 7 ods. 2 písm. c). Aby bola reprezentatívnou aj KZVS uzatvorená pre odvetvie alebo časť odvetvia, pre ktoré nie je uzatvorená iná kolektívna zmluva a zmluvné strany (t. j. organizácia zamestnávateľov a odborový zväz) spoločne oznámia ministerstvu práce, že uzatvorili reprezentatívnu KZVS. Túto požiadavku má KOZ SR preto, lebo nie všetky odborové zväzy, ktoré uzatvárajú KZVS sú schopné splniť podmienku existencie odborových organizácií u zamestnávateľov na úrovni 30 %.

Sociálni partneri sa na predkladanej novele zákona nedohodli, v priebehu krátkeho času sa ešte uskutočnia ďalšie rokovania v snahe nájsť akceptovateľný kompromis.

Minister práce predložil aj Návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Najdôležitejším cieľom predloženého návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z. je stanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobných dôchodkov, ktoré boli určené podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre stanovený okruh poberateľov. Ide o osoby, ktoré dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení, ktorý nadobudol účinnosť k 1. januáru 2004. V rámci medzirezortného pripomienkového konania KOZ SR pozitívne hodnotila spresnenie určenia dôchodkového veku. Osobitný význam má prepočítanie starobných dôchodkov priznaných pred rokom 2004, kedy sa v dôsledku uplatňovania vysokej miery solidarity, nezohľadňoval pri výpočte starobného dôchodku objem zaplateného poistného. Tripartita posunula materiál jednohlasne na ďalšie legislatívne konanie.

Minister financií predložil na rokovanie tripartity materiál týkajúci sa Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2017 (NPR). Ten vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020. NPR definuje štrukturálne opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, tvorbu nových pracovných miest a zlepšenie kvality života. Na medzinárodnej úrovni predstavuje tento materiál opatrenia na naplnenie cieľov obsiahnutých v stratégii Európa 2020 definovaných v Ročnom prieskume rastu na rok 2017 a Integrovaných usmerneniach pre stratégiu Európa 2020, ako aj na splnenie špecifických odporúčaní Rady pre SR. NPR tiež reaguje na hodnotenie plnenia špecifických odporúčaní z roku 2016 Európskou komisiou zverejnené vo februári 2017. KOZ SR mala k predloženému materiálu niekoľko pripomienok, avšak vzhľadom na jeho charakter a primárny cieľ napĺňať národné ciele stratégie Európa 2020 ho berie na vedomie.