Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (22.5.2017)

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu predložil Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu zákona je reagovať na skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016, ako aj v nadväznosti na Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Všetci sociálni partneri vrátane KOZ SR odporučili návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.

Rovnako nemali členovia HSR žiadne pripomienky k materiálu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Tretia periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

K Návrhu zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorý aktualizuje legislatívne predpisy vzťahujúce sa k podmienkam a kritériám na uplatňovanie podpôr, nemala KOZ SR žiadne pripomienky. Materiál ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zdôrazňuje ochranu finančných záujmov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, upravuje Pôdohospodársky poradenský systém, dopĺňa kompetenciu ministerstva a kompetencie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, upravuje konanie vo veci žiadosti o priame podpory a zdokonaľuje výkon právomocí orgánov štátnej správy v rámci schvaľovania žiadosti o podporu. AZZZ SR a RÚZ si uplatnili viaceré pripomienky, napriek tomu bol materiál posunutý na ďalšie legislatívne konanie.

Dôležitým pre odbory je však materiál z dielne ministerstva školstva, a to Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Návrhom zákona sa zriaďuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako nezávislá, verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu a ktorá by mala získať predpoklady, aby sa stala riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a bola tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR). Súčasťou návrhu zákona je reforma systému akreditačného procesu, ktorá vychádza z implementácie ESG 2015. KOZ SR si uplatňovala k predloženému návrhu zákona zásadné pripomienky: aby agentúra bola zriadená ako štátna rozpočtová organizácia a jej financovanie ako inštitúcie, ktorá posudzuje kvalitu všetkých vysokých škôl, bolo v plnej miere hradené zo štátneho rozpočtu a príjmy agentúry boli príjmami štátneho rozpočtu. A to z dôvodu, že vysoké školy nebudú schopné financovať a hradiť poplatky za úkony agentúry. KOZ SR zotrvala na svojich požiadavkách.

Pozornosť sme venovali aj ďalšiemu návrhu zákona z dielne ministerstva školstva, a to Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. Materiál reflektuje reformu systému akreditačného procesu a konštituovanie samostatnej, verejnoprávnej Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá je predmetom návrhu osobitného (paralelne predkladaného) zákona, ako aj poznatky aplikačnej praxe. KOZ SR si uplatňovala k návrh niekoľko zásadných pripomienok, ktoré sa počas rokovania tripartity vysvetlili a bude o nich ešte ministerstvo školstva rokovať. Poukazujeme najmä na diskriminačnú prax, keď je pracovný pomer na pracovné miesto vysokoškolský učiteľ uzatvárané opakovane a neobmedzene na dobu určitú. Takáto legislatívna úprava pracovných vzťahov má socioekonomické dopady na život zamestnancov, ide o určité znevýhodnenie až diskrimináciu z pohľadu väčšej neistoty zamestnania vysokoškolských zamestnancov.