Štát ako významný zamestnávateľ sa stavia k riešeniu problému odmeňovania svojich zamestnancov veľmi laxne

Zákon č. 553/2003 Z. z. počas svojej existencie prešiel pomerne náročným a komplikovaným legislatívnym vývojom. Ani značne rozsiahly počet noviel však nepriniesol výrazné zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ani odstránenie nedostatkov, ktoré tento systém obsahuje. Konfederácia odborových zväzov SR už niekoľko rokov poukazuje na tieto disproporcie a aj na náš podnet bola pri Úrade vlády SR zriadená Pracovná skupina pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorej úlohou je príprava nového systému odmeňovania zamestnancov vo verejnej službe. Jej členmi sú aj zástupcovia zamestnancov.

Problematikou odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa dnes zaoberalo Predstavenstvo KOZ SR a predsedovia odborových zväzov, ktoré týchto zamestnancov zastupujú.

Hlavnou výčitkou KOZ SR voči aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nie je ani tak systém odmeňovania, ale nastavenie tarifného systému. Najväčším nedostatkom je, že veľký počet tarifných tried a stupňov je pod úrovňou minimálnej mzdy. Súčasnému systému chýba vnútorná a vonkajšia spravodlivosť odmeňovania, hodnotenie zamestnancov nespĺňa svoj účel a je prevažne administratívne, motivačné účinky odmien sa strácajú najmä pri nízkopríjmových pozíciách (teda v pásme minimálnej mzdy). Systém neumožňuje získať a udržať kvalifikovaných zamestnancov, neaktuálny je aj samotný katalóg pracovných činností.

Zmena platových taríf zamestnancov verejnej správy sa pripravuje na Úrade vlády už druhý rok. V súčasnosti je rozpracovaná koncepcia odmeňovania týchto zamestnancov, ktorej finančné dopady neboli doteraz vyčíslené. Akoby vláda naťahovala čas a odďaľovala riešenie.

Zástupcovia zamestnancov zaujali k danej situácii jednoznačné stanovisko: ak nebudú dodržané termíny a ani v druhej polovici tohto roka nebudú náznaky riešenia tohto problému, zamestnanci vo verejnom sektore pripúšťajú nátlakové aktivity. Ako uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová: „Sme pripravení nespokojnosť zamestnancov demonštrovať aj prostredníctvom nátlakových akcií na jeseň tohto roka. Štát ako významný zamestnávateľ sa stavia k riešeniu tohto problému veľmi laxne a týmto len ukazuje, že si svojich zamestnancov neváži.“