Nárast minimálnej mzdy

KOZ SR oceňuje návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý predstavuje doposiaľ najvyšší rast minimálnej mzdy v absolútnom vyjadrení. Návrh sumy minimálnej mzdy vo výške 480 € sa výrazne približuje našim predstavám o výraznom náraste minimálnej mzdy, ktorá ešte donedávna bola nižšia ako hranica rizika chudoby a kreovala pracujúcu chudobu.

Zvyšovanie mzdovej úrovne má totiž pozitívny dopad na životnú úroveň obyvateľstva, motivuje ľudí zamestnať sa a odráža sa aj vo zvýšenom výkone ekonomiky. Minimálna mzda a jej výška výrazne ovplyvňujú celkovú mzdovú úroveň a posúvajú ju smerom hore. Vyššie príjmy domácnosti sa pozitívne odrazia vo vyššom disponibilnom príjme, čo najmä u nízkopríjmových domácností zvýši spotrebu, ale zároveň zmierni tlak na nutnosť zadlžovať sa. Domácnosti sú zároveň schopné vytvárať vyššiu mieru úspor.

V neposlednom rade sa zvyšovaním minimálnej mzdy znižuje závislosť na sociálnom systéme, rovnako aj miera vyplácania časti mzdy „na ruku“ a pozitívny dopad sa odrazí aj v postproduktívnom veku prostredníctvom vyšších dôchodkov.

KOZ SR zotrváva na svojom návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018 v sume 492 €. Toto zvýšenie zabezpečí dostatočné priblíženie sa odporúčaniu Európskeho výboru sociálnych práv, aby minimálna mzda dosahovala aspoň 60% priemernej mzdy.